Urbanismus 3

Kód předmětu: 127YUR3
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Petr Durdík
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://uzemi.eu/

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování. Přednášky doplňuje cvičení, která jsou věnována ověření probírané látky na konkrétním území (limity, hodnoty, problémový výkres, dílčí návrh a způsob regulace). Součástí předmětu je seminární práce, bez které nelze uzavřít předmět zápočtem. Seminární práci lze nahradit zápočtem z předmětu YSUP.
Obsah 
Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)
[2]  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Doporučená literatura:
[3]  HRŮZA, Jiří - ZAJÍC, Josef. Vývoj urbanismu I a II. Praha: ČVUT, 2002, 2007.
[4]  HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002.
[5]  Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )