Architektonické kreslení

Kód předmětu: 129AKR
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129akr/

Anotace(semestr )
Ve cvičeních Architektonického kreslení se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.
Obsah 
1. Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba).
2. Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba, kolorovaná kresba).
3. Kresba sestavy geometrických těles s přírodninou (tužkokresba).
4. Kresba figury - pochopení základních proporčních souvislostí (tužkokresba).
5. Kresba figury - kresba podle dřevěných panáků (tužkokresba).
6. Kresba figury - kresba podle skutečného živého modelu (tužkokresba).
7. Kresba přírodnin, stromů (tužkokresba).
8. Kresba přírodnin, stromů - nácvik stafáže (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).
9. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba).
10. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba).
11. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).
12. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).
13. Konzultace, dopracování.
Literatura 
[1]  Povinná literatura
[2]  Pešková, Z. a kol.: Grafická prezentace architektury, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2019, ISBN978-80-01-06637-9
[3]  Sýkora, J.: Odborné kreslení, Grada, 2011, 120 s. ISBN 978-80-247-3635-8
[4]  Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s.,
[5]  ISBN 978-80-01-04115-4
[7]  Doporučená literatura
[8]  Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8
[9]  Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.
[10]  Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3
[11]  Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s.
[12]  ISBN: 978-80-247-5248-8.
[14]  Studijní pomůcky
[15]  Dřevění panáci pro nácvik kresby
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 2. semestr (BA20150200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )