Ateliér tvorby - magisterský 2

Kód předmětu: 129AMG2
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 16 kred.
Rozsah výuky: 0+12
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129amg2/

Anotace(semestr )
Ateliér tvorby magisterský 2 je před-diplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. Na vybrané území je zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie.
Obsah 
Urbanisticko-architektonická studie s důrazem na kontext lokality a tvorbu kvalitních veřejných prostorů. Pochopení kompozičních souvislostí při tvorbě větších urbanistických celků.
Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů.
Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů v prostředí existující urbanistické struktury.
Vzhledem k vysoké hodinové dotaci předmětu je vlastní ateliérová práce na projektu doplněna vhodně zacílenými přednáškami a diskusemi se studenty nad řešeným tématem.
Členění ateliérové práce (v blocích):
1.-2. týden: Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie, legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem
3.-.6. týden: Tvorba konceptu, konceptuální pracovní modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.
7.-11. týden: Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiály, detaily.
12.-13. týden: Finální zpracování výkresu a modelu
Literatura 
[1]  Příslušná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu).
[2]  Periodika o aktuální architektuře.
[3]  Literatura a archivní materiály dle zadaného tématu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina zaměření Architektura a stavitelství, předměty zaměření (NA20190001_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření (NA20190003_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )