Atelier architektonické tvorby 1

Kód předmětu: 129AT01
Garant předmětu: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+6

Anotace(semestr B232)
Ateliérová tvorba je aplikační předmět ve kterém studenti uplatní získané poznatky z širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost. Podstatné je nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby.
Obsah 
Součástí předmětu by mělo být:

ROZJEZDOVÉ ÚLOHY
Rychlý start semestru rozjezdovými úlohami, se vztahem k tématu. Úlohy na 30 minut přímo v ateliéru s následným vyhodnocením a společnou diskusí (téma např. varianty dispozic). Smyslem těchto malých úloh je udržet aktivní pozornost studentů, umožnit jim sledovat přístup a práci kolegů studentů, naučit je schopnosti vytvářet rychlé koncepty a mít možnost své nápady vzájemně porovnat, řešení prezentovat.

ANALÝZA TYPOLOGIE
Studenti zpracují rešerše bytových domů s vlastní analýzou a postřehy, které budou předmětem prezentace a diskuse v ateliéru nad typologicky dobrými a špatnými příklady řešení.

ZADÁNÍ
Pedagogové předloží studentům ukázky projektů z minulého semestru.
Je požadováno 1 zadání v rámci ateliéru. Ideálně reálné zadání, které lze veřejně prezentovat (výstava v místě). Omezit rozsah urbanismu na únosnou míru, ale urbanistické řešení je povinnou součástí ateliéru.

V rámci zadání úlohy jsou vhodná tato zadání:
A/ bytový dům na volné parcele s návazností na okolní zástavbu
B/ bytový dům v proluce (s návazností na okolní zástavbu)

V rámci rozboru zadání bude upřesněn stavební program (počet podlaží, počet bytových jednotek, velikosti bytů a nutné zázemí) a proveden rozbor parcely v kontextu s urbanistickým řešením okolí.

ANALÝZA PROSTŘEDÍ - STAVENIŠTĚ a KONCEPTUÁLNÍ MODELY
Po úvodním seznámení studentů s lokalitou a daným územím budou vypracovány pracovní konceptuální modely (abstraktní prostorové vyjádření prostorové struktury ve vazbě na zadání v reálně vymezeném prostoru parcely z libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie., NE lepenka) pro utvoření představy studentů o prostorových vazbách na okolí a vnitřním prostoru.

Literatura 
[1]  ČSN 73 4301 Obytné budovy
[2]  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy
[3]  Pražské stavební předpisy
[4]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[5]  Periodika, zejména: Wettbewerb aktuell, Detail, Architekt, Stavba,...
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 4. semestr (BA20150400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )