Atelier architektonické tvorby 2

Kód předmětu: 129AT02
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+6
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129at02-129atv2/

Anotace(semestr )
Tématem ateliéru je budova menšího rozsahu s jedním provozním okruhem v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti menší velikosti. Nedílnou součástí zadání je navazující venkovní veřejný prostor.
Obsah 
1. Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy.
2. Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání.
3. Prezentování aktuální architektury (studenti), vyhodnocení rešerší, analýz místa a typologie.
4. Koncepční modely, varianty řešení.
5. Koncepční modely, varianty řešení.
6. Konkrétní architektonický návrh budovy na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu.
7. Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.
8. Rozpracování architektonického návrhu - individuální a skupinové konzultace.
9. Rozpracování architektonického návrhu - individuální a skupinové konzultace.
10. Rozpracování architektonického návrhu - individuální a skupinové konzultace.
11. Individuální ateliérová prezentace projektů.
12. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
13. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina volba atelieru, 5. semestr (BA20190500_1), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina volba atelieru, 4. semestr (BA20230400_1), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )