Dějiny architektury 1

Kód předmětu: 129DA01
Garant předmětu: PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129da01/

Anotace(semestr )
Předmět DA1 je úvodní sérií přednášek předmětu dějin architektury. Má studentovi poskytnout základní historický přehled architektury starověku s přesahy do pozdějších epoch. Je dotován 2 hodinami týdně. Základem přednášek je seznámit studenta nejen s dějinami antické architektury ale i s teoretickými díly starověku a s řádovým tvaroslovím.
Obsah 
Kurz je přehledem starověké a raně středověké architektury v souvislosti s vývojovou relevancí historických období k novověké a moderní architektuře. Zabývá se zejména antickou architekturou klasického Řecka, helénské kultury a Říma. Jednotlivé přednášky jsou věnovány i architektuře bízkovýchodních kultur, Egypta, Latinské Ameriky i dálného východu. Architektuře raného křesťanství a Byzance je rovněž věnována pozornost. Cyklus je zakončen recepcí antiky na dvoře Karla Velikého a kontinuální inspirací starověkým kánonem skrze další dějinné etapy.
Literatura 
[1]  Zdroje na MS Teams předmětu: multimediální prezentace a pdf materiály zpracované přednášejícím.
[2]  !Hanuš, Karel - Nesměrák, Milan, Vývoj architektury I. ČVUT, Praha 1987.
[3]  !Vlček, Pavel, Dějiny architektury pravěku a starověku. ČVUT, Praha 2006.
[4]  !Varcl, L., ed., Encyklopedie antiky, Praha 1973, dostupné: http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/encyklopedie_antiky.pdf
[5]  ?Brown P., Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Praha 1995
[6]  ?Strong, Donald E., Antické umění, Praha 1970
[7]  ?Svoboda, Pavel a kol., Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973.
[8]  :Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011
[9]  :Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20190500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20230500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )