Dějiny umění

Kód předmětu: 129DEUM
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129deum/

Anotace(semestr B231)
Přehled dějin evropského umění od starověku k nové době
Obsah 
Soubor přednášek zahrnující celé dějiny umění je doplněn o cvičení a studijní exkurze, kde student demonstruje základní analýzu uměleckého díla i rešerši pramenů a literatury. Zároveň se student setkává přímo s konkrétními uměleckými díly.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Gombrich, H. E.: Umění a iluze, Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon. 1985
[2]  Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.
[3]  Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[4]  Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[5]  Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.
[6]  Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 – 2007
[7]  Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977
Doporučená literatura:
[8]  Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
[9]  Homolka J., Krása J., Mencl V., Pozdně gotické umění v Čechách
[10]  Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996
[11]  Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
[12]  Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
Studijní pomůcky:
[13]  Blažíček, O. J. – Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina zaměření Architektura a stavitelství, předměty zaměření (NA20190001_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření (NA20190003_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )