Grafická prezentace architektury

Kód předmětu: 129GPA
Garant předmětu: prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+5
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129gpa/

Anotace(semestr )
Předmět GPA je rozdělen na 2 paralelní části, které se navzájem doplňují. Jedna část je věnována kresebnému zobrazování a je dotována 3 hodinami týdně. Druhá část se věnuje zvládnutí základních nástrojů pro počítačové zobrazování, je dotována 2 hodinami. Zaměření prvního semestru v kresebné části se týká základů architektonické kresby a způsobu zobrazování – kresba objektů v ortogonální, izometrické a perspektivní formě. Studenti si dále osvojí kresbu stafážní figury, kresbu zeleně a základních geometrických těles. Jako finální prezentaci každé části (kresebné, počítačové) studenti vyhotoví finální poster, sestávající z jednoduchého objektu, zasazeného do architektonického prostoru, včetně půdorysů, pohledů a řezů. Součástí posteru jsou i variantní řešení architektury.
Obsah 
1. Úvod do výuky architektonické kresby. Viděná perspektiva jednoduchých těles a jejich soustav. Úvod do počítačové grafiky. Představení základních grafických programů.
2. Kresba zjednodušené stafáže - stromy, kresba v plenéru (okolí FSv). Základní nástroje AutoCADu.
3. Viděná perspektiva jednoduchých těles a jejich složitějších soustav. AutoCAD - překreslení skici půdorysu a pohledů do reálných rozměrů.
4. Viděná perspektiva a kompozice sestav jednoduchých těles. Úvod do programu SketchUp - základní nástroje.
5. Kresba zjednodušené stafáže – lidské postavy. SketchUp - práce s blokem a komponentou, vlastní textury, zákres do fotografie.
6. Kompozice pravoúhlých a oblých těles v axonometrii. SketchUP - model domu z podkladů zpracovaných ve 2D (půdorys a pohledy zpracované v AutoCADu).
7. Jedno-úběžná perspektiva. Adobe Photoshop - základní nástroje.
8. Dvou-úběžná perspektiva. Adobe Photoshop - zákres do fotografie.
9. Grafická prezentace zadaného architektonického objektu. Adobe Photoshop - postprodukce.
10. Grafická prezentace zadaného architektonického objektu. Adobe Illustrator - základní nástroje.
11. Grafická prezentace zadaného architektonického objektu. Abobe Illustrator - sestavení prezentace projektu.
12. Sestavení portfolia, tvorba titulní strany, sestavení výsledné prezentace projektu dle zadání.
13. Konzultace, dopracování.
Literatura 
[1]  E-learningový kurz na Moodle viz https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10312.
[2]  Pešková, Z.; Svatoš, J.; Kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; Kárník, J.; Chvojka, I.; Antošová, E. et al. Grafická prezentace architektury Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.
[3]  Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4
[4]  Manuály používaných softwarů (AutoCAD, Sketch UP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
[5]  Bowkett, S.: Kresli jako architekt, Grada, 2015, 160 s., ISBN 978-80-247-5675-2.
[6]  Kolektiv autorů: Skici / Sketches, Kant, 2016, SBN: 978-80-7437-179-0.
[7]  Hogrefe, A.: Visualising Architecture. Dostupné z: https://visualizingarchitecture.com
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )