Nauka o budovách 2

Kód předmětu: 129NB02
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129nbo2-129nb3a-129nb4a/

Anotace(semestr )
Přednášky jsou věnovány problematice vybraných typů občanských staveb, především stavbám pro zdravotnictví, školství, dopravu. Přednášky se zaměřují na provozní vazby, provozní okruhy uvnitř struktur, specifické nároky z různých úhlů pohledu - od sociálních po např. hygienické. Všímají si i urbanistických souvislostí, technologických nároků a konstrukčních specifik, typických pro příslušný okruh staveb. Cvičení navazují na přednášky.
Obsah 
Předmět je zaměřen na občanské stavby. Nejčastější typologické druhy jsou představeny ve stručné historii, ale především je předmět zaměřen na současné tendence, související se změnami životního stylu, technologií a pohledu na život společnosti.
Literatura 
[1]  Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
[2]  Veřejný prostor (IPR), Architektura a veřejný prostor (Zlatý řez, 2013)
[3]  Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha,2000
[4]  Sociologie stáří a seniorů (Grada, 2012), Membránová architektura (Kopřiva a spol., ČVUT, 2015)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 4. semestr (BA20150400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )