Ochrana a obnova památek

Kód předmětu: 129OOP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129ropa/

Anotace(semestr )
Přednáškový cyklus předmětu poskytne základní přehled o památkové péči jako teoretické disciplíně, tak jako praktické činnosti směřující k poznání, ochraně a obnově památek s důrazem na citlivou prezentaci a pochopení stavebního dědictví jako celku. Důležitou součástí je seznámení s legislativním rámcem památkové péče v ČR i na mezinárodní úrovni, tj. zákon o státní památkové péči a další související zákony a předpisy, mezinárodní úmluvy a konvence o ochraně památek. Současně znalost historických konstrukcí, materiálů, používaných postupů a technologií výroby materiálů a stavění historických budov umožňuje předcházet chybám při obnově a rekonstrukci historicky významných, zejména památkově chráněných objektů, do původního stavu. Přednášky předmětu budou rozděleny do dvou vzájemně se prolínajících částí - problematiku teorie památkové péče a problematiku zaměřenou převážně na stavebně - historický vývoj konstrukcí v jednotlivých historických obdobích. Jednotlivé přednášky jsou doplněny vzorovými příklady obnovy památkově chráněných stavebních děl minulosti, které reprezentují kultivovaný přístup k historickým objektům.
Obsah 
1. Úvod do studia památkové péče.
2. Legislativní rámec a organizace památkové péče v ČR.
3. Metody památkové péče.
4. Důvody úbytku památek.
5. Typy prezentace památek, zásady.
6. Průzkumy památek.
7. Barevnost památek - vývoj, zásady obnovy.
8. Dějiny památkové péče I.
9. Dějiny památkové péče II.
10. Dějiny památkové péče III. Exkurze - "Plečnik na Hradě" - vztah novotvaru a historického prostředí. Obnova Pražské Hradu.
11. Historické materiály - druhy, vlastnosti a jejich užití, historické svislé nosné konstrukce - zdivo, barevnost povrchů historických staveb.
12. Historické dřevěné konstrukce - roubené a hrázděné stavby, historické dřevěné stropy, historické klenební konstrukce.
13. Historické výplně otvorů - okenní výplně, dveřní výplně.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Škabrada J., Konstrukce historických staveb, Argo 2003, ISBN 80-7203-548-7
[2]  Péče o architektonické dědictví, Sborník prací, I.- III. díl, Idea servis, Praha 2008,2009, ISBN 978-80-85970-60-9 (soubor)
[3]  Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
[4]  Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
Doporučená literatura:
[5]  Beránek J. et al, Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ 2015, ISBN 978-80-87104-14-9
[6]  Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000, ISBN 80-86234-15-0
[7]  Kučová, V., Bureš, P.: Principy péče o lidové stavby, NPÚ Praha 1999, ISBN 80-86234-07-X
[8]  Škabrada, J.: Lidové stavby - Architektura českého venkova, Argo 2005, ISBN 80-7203-082-5
[9]  Odborné a metodické publikace NPÚ - vybrané publikace http://previous.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/svazky-edice-odborne-a-metodicke-publikace/gallery/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr (BM20200700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )