Památková péče v architektuře

Kód předmětu: 129PAPE
Garant předmětu: doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129pape/

Anotace(semestr )
Předmět poskytuje základní orientaci v teorii a praxi oboru památkové peče. Ze širokého záběru tematiky péče o kulturní dědictví a v souladu se zaměřením magisterského studia na ochranu a obnovu památek, se výuka soustřeďuje na péči o stavební dědictví, historická sídla a kulturní krajinu. Součástí přednášek jsou mimo jiné také témata specifické metody ochrany, památkové obnovy a řemesel.
Obsah 
Výuka předmětu je vedena ve dvou základních liniích: teoretické a praktické.
V teoretických částech předmětu si studenti prohlubují znalosti z předchozích ročníků studia (návaznost na předmět "Ochrana památek"), důraz je pak kladen zejména na praktickou stránku - obsah a zpracování stavebně historického a technického průzkumu historických staveb a řešení otázek spojených s vybranými tématy památkové péče, jako např. povrchové úpravy, obnova lidové architektury apod.
Literatura 
[1]  - Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, II.díl, Praha 2008
[2]  - Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003
[3]  - Hošek, J., Loos, L.: Historické omítky, Grada 2007
[4]  - Vařeka, J., Florec, V.: Lidová architektura, Praha 2007
[5]  - Girsa, V., Michoinová, D.: Tradiční vápenné omítky, ČKAIT 2015
[6]  - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
[7]  - Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
[8]  - Odborné a metodické publikace NPÚ
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření (NA20190003_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )