Úvod do profesní praxe

Kód předmětu: 129UPP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět Úvod do profesní praxe má za cíl představit studentům praktické činnosti práce architekta a s tím související výkony. Především se jedná o další projekční práce a přidružené výkony, spojené s legislativním procesem, průběhem stavebního řízení a realizací stavby.
Obsah 
1. Úvod, etika profese.
2. Předprojektová příprava.
3. Dokumentace staveb.
4. Projednání a průběh řízení.
5. Developer a architekt.
6. Pražské stavební předpisy.
7. Legislativa při zásahu do nemovité kulturní památky.
8. Veřejné prostory.
9. Téměř nulové a pasivní budovy.
10. Projektový tým.
11. Architektonická kancelář.
12. Profesní komory.
13. Aktuální téma architektury a urbanismu.

V rámci cvičení probíhají exkurze po stavbách v realizaci.
Literatura 
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu).
[2]  Zákon o výkonu povolání č. 360/1992 Sb.
[3]  Zákony a vyhlášky jsou volně ke stažení, např. https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr (NA20190301), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr (NA20190301), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr (NA20190301), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )