Ochrana památek

Kód předmětu: 129YOPA
Garant předmětu: doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129yopa/

Anotace(semestr B232)
Památkový fond České republiky je velmi rozsáhlý, mimořádně hodnotný a značně různorodý. Množství kulturních památek evokuje potřebu kvalitní památkové péče, bez které není možné toto dědictví zachovat budoucím generacím. Přednášky předmětu „Ochrana památek“ se zaměřují na základní principy památkové péče a úvod do problematiky historických konstrukcí, jejichž znalost je předpokladem pro kvalifikované poznání, ochranu a obnovu stavebních památek.
Obsah 
1. Z hlediska teoretického přednášky obsahují:
2. seznámení s legislativním rámcem památkové péče v ČR i na mezinárodní úrovni, tj. závazné předpisy, mezinárodní úmluvy, konvence a organizace zaměřené na ochranu památek,
3. přehled o historickém vývoji památkové péče, úvod do teorie památkové péče,
4. základní principy obnovy historických a památkově chráněných staveb,
5. seznámení se způsoby průzkumů památek a jejich základní metodikou,
6. charakteristiku současného přístupu k památkové péči v praxi – metodiku ochrany a obnovy a typy prezentace památkově chráněných staveb.
7. Jednotlivé přednášky jsou doplněny vzorovými příklady obnovy památkově chráněných stavebních děl minulosti, které reprezentují kultivovaný přístup k historickým objektům.
8. Samostatnou část přednášek tvoří cyklus zaměřený na vývoj základních historických konstrukcí (barevnost památek ve vztahu k historickému vývoji povrchových úprav, zdivo, dřevěné konstrukce, dřevěné stropní konstrukce, klenební konstrukce, výplně otvorů – dveře, okna apod.).
9. Přednášky jsou doplněny exkurzemi (Plečnikův Pražský hrad, CSD NTM Plasy).
Literatura 
[1]  Kolektiv autor: Péče o architektonické dědictví, I.díl, Praha 2008
[2]  Kolektiv autor: Péče o architektonické dědictví, III.díl, Praha 2009
[3]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003
[4]  Muk, J.: Historické konstrukce, CVUT 1996
[5]  Herout, J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972
[6]  Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
[7]  Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
[8]  Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
[9]  Odborné a metodické publikace NPÚ
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předměty, 4. a 5. semestr (BS20230500_1), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )