Přehled vývoje architektury PS

Kód předmětu: 129YPVA
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Předmět studenty seznamuje se základním přehledem architektonických slohů a stylů v kontextu evropského vývoje architektury s důrazem na specifika českého prostředí. Cílem je získat základní přehled o historicko-uměleckých souvislostech zrodu a vývoje jednotlivých slohů a stylů od románského po současné tendence a pochopení jejich specifického architektonického konceptu (ideového, kompozičního, půdorysného, prostorového, materiálového, konstrukčního). Přednášky upozorní studenty i na nutnost vnímat stavební díla v širším urbanistickém kontextu, základní aktuální otázky památkové péče a udržitelnost stavebního dědictví i současnou mezioborovou interpretaci architektury.
Obsah 
1. Východiska evropské architektury – řecké a římské dědictví; základní urbanistické, kompoziční, typologické a konstrukční principy
2. Románská architektura
3. Gotická architektura
4. Renezanční architektura a manýrizmus
5. Barokní architektura
6. Klasicizmus, nástup průmyslové revoluce, rozvoj stavebních materiálů a konstrukcí
7. Architektura 19. století – urbanistické, stylové a konstrukční proměny, definice modernismu
8. Architektonické styly a směry do konce 1. světové války, nástup avantgardy
9. Funkcionalizmus a mezinárodní styl. Tvorba Le Corbusiera ad. ikon modernismu.
10. Poválečné přehodnocení funkcionalizmu. Nový brutalismus, utopie, architektura bez architekta atd.
11. Postmoderna a high-tech, dekonstruktivismus
12. Současné tendence – digitální architektura, bloby, pokračování high-tech a udržitelná architektura
13. Shrnutí. Jak stavbu analyzovat a získané informace využít v praxi.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Frampton, K. Moderní architektura: kritické dějiny. Academia, Praha 2004 ad. vydání.
[2]  Gössel, P. - Leuthäuserová, G. Architektura 20. století. Taschen, Slovart, Praha 2006.
[3]  Koch, W. Evropská architektura : encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Euromedia Group - Knižní klub, Praha, 2012.
[4]  Popelová, L. - Šlapeta, V. – Vorlík, P. (eds.). Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Prha, Foibos, 2018.
[5]  Ševců, O. Architektura. Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Grada, Praha, 2012.
[6]  Schulz. Ch. N. Principy moderní architektury. Malvern EAN, Praha, 2015.
Doporučená literatura:
[7]  Syrový, B. a kol. Architektura svědectví dob. SNTL, Praha, 1974 ad. vydání.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 1. semestr (NC20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )