Diagnostika konstrukcí a budov

Kód předmětu: 132DKBU
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr )
Předmět poskytne základní přehled o možnostech využití diagnostických metod a postupů při prevenci a řešení typických tepelně vlhkostních poruch ve stavební praxi, při analýze statického a dynamického chování stavebních konstrukcí. Student se seznámí s pracovními postupy vybraných, často používaných diagnostických metod, dále se způsobem zpracování výsledků a možnostmi jejich využití. Důraz bude kladen na praktické využití diagnostických metod, fyzikální principy budou probírány jen v nezbytné míře. Cvičení budou probíhat formou demonstrace zkušebního vybavení a měřicích postupů avšak s určitou mírou zapojení studentů do řešení úloh (dílčí úkoly při přípravě a realizaci experimentů, ovládání přístrojů a zpracovaní naměřených dat).
Obsah 
1.  Úvod do teorie měření – základní statistické pojmy, chyby a nejistoty měření, význam a možnosti použití měření ve stavební tepelné technice – úvodní přehled.
2.  Stanovení tepelně technických vlastností materiálů a stavebních výrobků laboratorními metodami a in situ – přehled a příklady.
3.  Diagnostika budov – infračervené snímkování.
4.  Diagnostika budov – stanovení průvzdušnosti budov (tzv. blower door test).
5.  Diagnostika budov – Dlouhodobé sledování tepelně vlhkostního chování konstrukcí a budov - hodnocení rizika vlhkostních poruch, odezva vnitřního prostředí na klimatickou zátěž, spotřeba energie.
6.  Diagnostické systémy, monitorování statického a dynamického chování konstrukcí a jeho využití v diagnostice.
7.  Postupy pro nedestruktivní a destruktivní zjišťování materiálových vlastností nosných konstrukcí existujících staveb (betonové, ocelové, zděné a dřevěné konstrukce).
8.  Vizuální prohlídka nosné konstrukce existující stavby, vyšetřování trhlin – technologické a statické trhliny, příklady.
9.  Využití statické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné zásady, praktické příklady.
10.  Využití experimentálně stanovených charakteristik vlastního kmitání konstrukce v diagnostice stavebních konstrukcí – teoretický úvod, praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).
11.  Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné zásady a praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, nejdůležitější výsledky).
12.  Určení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích staveb (např. v táhlech a předpínacích kabelech).
13.  Validace a identifikace teoretických modelů existujících stavebních konstrukcí na základě experimentálních dat – obecné zásady, praktické příklady využití v diagnostice stavebních konstrukcí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Matuška T.: Experimentální metody v technice prostředí, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03291-4
[2]  Vollmer, M., Mollman, K.-P.: Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, ISBN 978-3-527-41351-5
[3]  Tywoniak J. a kol.: Sledování energetických vlastností pasivních domů, Grada, Praha, 2012, ISBN 978-80-247-4277-9
[4]  Novák J.: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Grada, Praha, 2008, ISBN 8024719535
[5]  Bilčík, J. – Dohnálek, J. Sanace betonových konstrukcí. Vydavatelství Jaga group v.o.s., Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-24-9
[6]  Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3
[7]  Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9
Studijní pomůcky:
[8]  Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )