Experimentální analýza a diagnostika C

Kód předmětu: 132EADC
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Anotace(semestr B232)
Experimenty zaměřené na sledování velikosti klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí, zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech), monitorování stavebních konstrukcí, statické zatěžovací zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty), dynamické zatěžovací zkoušky a dynamické informativní zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty, lávky pro chodce, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení).
Obsah 
1.  Úvod, experimenty zaměřené na sledování klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí.
2.  Zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech).
3.  Monitorování stavebních konstrukcí, statické zatěžovací zkoušky – obecné zásady.
4.  Statické zatěžovací zkoušky – obecné informace, statické zatěžovací zkoušky na pozemních, průmyslových a inženýrských stavbách.
5.  Statické zatěžovací zkoušky na mostních objektech, dynamické zkoušky – úvod, způsoby vyhodnocení a zpracování naměřených dat (výkmit, rozkmit, dynamický součinitel, efektivní hodnota vibrací, hladina vibrací, metoda stékajícího deště, FFT - rychlá Fourierova transformace).
6.  Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vlastního kmitání (dynamické zkoušky informativní, experimentální modální analýza) – používaná dynamická zatížení, typické uspořádaní experimentu, způsob vyhodnocení výsledků.
7.  Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vynuceného kmitání (dynamické zatěžovací zkoušky) – používaná dynamická zatížení, uspořádání experimentu, způsob vyhodnocení výsledků, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pirner, M. - Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0
[2]  Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3
[3]  Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9
Doporučená literatura:
[4]  ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019, ISBN 80-88905-24-9
[5]  ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů. ÚNMZ, 2019.
[6]  ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019.
[7]  ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. ÚNMZ, 2019.
Studijní pomůcky:
[8]  Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr (NC20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 2. semestr (NC20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )