Pružnost a pevnost A

Kód předmětu: 132PRA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: moodle

Anotace(semestr B222)
Předmět se zabývá základní elastoplastickou analýzou průřezů a konstrukcí. Jednoosá napjatost - vliv teploty, staticky neurčité případy, přetvoření prutu, rozdělení napětí. Ohyb prutu - prostý a šikmý ohyb, kombinace s osovou silou, napětí, jádro průřezu. Ideálně elastoplastický model materiálu pro jednoosou napjatost, mezní plastický stav průřezů a konstrukcí. Stabilita prutů, perfektní a imperfektní prut. Rovinná napjatost - transformace napětí, hlavní napětí, Mohrova kružnice, hlavní napětí. Smykové napětí - smyk za ohybu. Kroucení kruhových, masivních a tenkostněnných průřezů.
Obsah 
1. Úvod do předmětu, základní pojmy, napětí, jednoosá napjatost, Hookeův zákon, diferenciální rovnice rovnováhy prutu, vliv teploty na tah/tlak.
2. Staticky určitý a neurčitý tah/tlak.
3. Jednoduchý ohyb, hypotéza o zachování rovinnosti průřezu, Bernoulli-Navierova hypotéza, křivost prutu, ohybový moment jako výslednice napětí, vztah mezi momentem a křivostí, rozložení napětí, pružný́ průřezový́ modul.
4. Schwedlerovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky, vý́počet průhybů integrací této rovnice pro staticky určité a staticky neurčité nosníky. Vliv posunů či pootočení podpor.
5. Normálové napětí v průřezu prutu při šikmém ohybu a při kombinaci ohybu a tahu nebo tlaku.
6. Jádro průřezu.
7. Stabilita tlačený́ch prutů, vzpěr prutu s počáteční imperfekcí, Eulerovo řešení, kritické břemeno, vzpěrná délka, kritické napětí.
8. Nepružné chování materiálu, ideálně pružnoplastický́ model, plastická analý́za průřezu a ohý́baného prutu, plastický́ kloub.
9. Rovinná napjatost: složky napětí a deformace ve stěně, transformace napětí, Mohrova kružnice, hlavní napětí, geometrické a fyzikální rovnice.
10. Výpočet pomocí metody konečných prvků, singulární body napětí.
11. Prostorová 3D úloha: rozšíření statických, geometrických a fyzikálních rovnic.
12. Smykové napětí za ohybu.
13. Volné kroucení masivních prutů. Volné kroucení tenkostěnný́ch prutů s otevřeným a uzavřeným průřezem.
Literatura 
[1]  M. Jirásek, V. Šmilauer, J. Zeman: Pružnost, pevnost, plasticita. Elektronická verze skript, 2023
[2]  J. Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady, Ediční středisko ČVUT, Praha 2008
[3]  J. Šejnoha a J. Bittnarová: Pružnost a pevnost, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006
[4]  S. Šmiřák: Pružnost a plasticita I, PC‐DIR, Brno 1999
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 132SMA1 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132SMA1
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 132SMA2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132SMA2
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 133BZA1 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133BZA1
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134ODA2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )