Pružnost a pevnost A

Kód předmětu: 132PRA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: moodle

Anotace(semestr B231)
Předmět se zabývá základní elastoplastickou analýzou průřezů a konstrukcí. Jednoosá napjatost - vliv teploty, staticky neurčité případy, přetvoření prutu, rozdělení napětí. Ohyb prutu - prostý a šikmý ohyb, kombinace s osovou silou, napětí, jádro průřezu. Ideálně elastoplastický model materiálu pro jednoosou napjatost, mezní plastický stav průřezů a konstrukcí. Stabilita prutů, perfektní a imperfektní prut. Rovinná napjatost - transformace napětí, hlavní napětí, Mohrova kružnice, hlavní napětí. Smykové napětí - smyk za ohybu. Kroucení kruhových, masivních a tenkostněnných průřezů.
Obsah 
1. Úvod do předmětu, základní pojmy, napětí, jednoosá napjatost, Hookeův zákon, diferenciální rovnice rovnováhy prutu, vliv teploty na tah/tlak.
2. Staticky určitý a neurčitý tah/tlak.
3. Jednoduchý ohyb, hypotéza o zachování rovinnosti průřezu, Bernoulli-Navierova hypotéza, křivost prutu, ohybový moment jako výslednice napětí, vztah mezi momentem a křivostí, rozložení napětí, pružný́ průřezový́ modul.
4. Schwedlerovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky, vý́počet průhybů integrací této rovnice pro staticky určité a staticky neurčité nosníky. Vliv posunů či pootočení podpor.
5. Normálové napětí v průřezu prutu při šikmém ohybu a při kombinaci ohybu a tahu nebo tlaku.
6. Jádro průřezu.
7. Stabilita tlačený́ch prutů, vzpěr prutu s počáteční imperfekcí, Eulerovo řešení, kritické břemeno, vzpěrná délka, kritické napětí.
8. Nepružné chování materiálu, ideálně pružnoplastický́ model, plastická analý́za průřezu a ohý́baného prutu, plastický́ kloub.
9. Rovinná napjatost: složky napětí a deformace ve stěně, transformace napětí, Mohrova kružnice, hlavní napětí, geometrické a fyzikální rovnice.
10. Výpočet pomocí metody konečných prvků, singulární body napětí.
11. Prostorová 3D úloha: rozšíření statických, geometrických a fyzikálních rovnic.
12. Smykové napětí za ohybu.
13. Volné kroucení masivních prutů. Volné kroucení tenkostěnný́ch prutů s otevřeným a uzavřeným průřezem.
Literatura 
[1]  M. Jirásek, V. Šmilauer, J. Zeman: Pružnost, pevnost, plasticita. Elektronická verze skript, 2023
[2]  J. Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady, Ediční středisko ČVUT, Praha 2008
[3]  J. Šejnoha a J. Bittnarová: Pružnost a pevnost, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006
[4]  S. Šmiřák: Pružnost a plasticita I, PC‐DIR, Brno 1999
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 132SMA1 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132SMA1
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 132SMA2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132SMA2
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 133BZA1 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133BZA1
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134DOA1
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134ODA2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )