Stavební mechanika 1A

Kód předmětu: 132SMA1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B231)
Síly v bodě, síly působící na těleso a desku, moment síly k bodu, k ose. Soustavy sil. Podepření tělesa a desky, reakce. Složené soustavy v rovině. Příhradové konstrukce. Vnitřní síly a jejich průběhy na rovinných prutových konstrukcích a složených soustavách. Vnitřní síly a jejich průběhy na prostorové prutové konstrukci. Definice normálového napětí a předpoklady o jeho rozložení v průřezu. Geometrie hmot a rovinných obrazců, těžiště a momenty setrvačnosti.
Obsah 
1. Úvod, statika hmotného bodu.
2. Výpočet reakcí tuhé desky a prostorové konzoly.
3. Reakce složených soustav, spojité zatížení
4. Příhradové konstrukce.
5. Vnitřních sil na přímých nosnících.
6. Analýza průběhu vnitřních sil na přímých nosnících, Schwedlerovy věty.
7. Analýza průběhu vnitřních sil na prostorové konzole.
8. Zápočtový test.
9. Analýza průběhu vnitřních sil na šikmých a lomených nosnících.
10. Analýza průběhu vnitřních sil na složených soustavách.
11. Těžistě a momenty setrvačnosti pro složené průřezy.
12. Hlavní centrální osy setrvačnosti a elipsa setrvačnosti složených průřezů.
13. Opakování problematických úloh.
Literatura 
[1]  Jíra, D. Jandeková, A. Hlobilová, E. Janouchová a L. Zrůbek: Sbírka příkladů stavební mechaniky, Praha: ČVUT, 2017. 116 s. ISBN 978-80-01-06301-9, URL: http://mech.fsv.cvut. cz/wiki/index.php/File:Sbirka_prikladu_SUK.pdf
[2]  V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 10. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2000. 166 s. ISBN 80-01-02215-3.
[3]  V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 20. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2001. 137 s. ISBN 80-01-02346-X.
[4]  P. Kabele, M. Polák, D. Rypl a J. Němeček: Stavební mechanika 1. Příklady, ČVUT, 2009. 81 s. SBN: 978-80-0104-282-3
[5]  :http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student''s_corner
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 132PRA v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132PRA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 2. semestr (BA20150200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )