Stavební mechanika 2A

Kód předmětu: 132SMA2
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr B232)
Předmět se zabývá základní elastickou analýzou staticky neurčitých konstrukcí. V první části se zavádí energie deformace, princip virtuálních sil, přetvoření na staticky určitých konstrukcích. Maxwellova a Bettiho věta. Silová metoda a její aplikace na staticky neurčité příhradové konstrukce, spojité nosníky, rámy, uzavřené rámy. Symetrické konstrukce se symetrickým a antimetrickým zatížením. Vliv účinků teploty a předepsaných přemístění podpor. Matice poddajnosti konstrukce. Druhá část předmětu probírá princip virtuálních posunů a deformační metodu. Matice tuhosti prutu, nesilové účinky, statická kondenzace, matice tuhosti konstrukce a lokalizace. Počítačové řešení základních typů konstrukcí. Třetí část předmětu se zabývá analýzou desek a zjednodušenými metodami řešení křížem pnutých desek.
Obsah 
1. Skutečná energie deformace, princip virtuálních sil, virtuální silový stav.
2. Výpočet přetvoření na staticky určitých konstrukcích. Vliv silového a nesilového zatížení.
3. Bettiho a Maxwellova věta.
4. Silová metoda (SM), formalizace SM. Redukční věta. Vliv silového a nesilového zatížení.
5. Dvojrozměrné staticky neurčité konstrukce - příklady příhradových konstrukcí, spojitých nosníků, rámů, uzavřených rámů.
6. Princip virtuálních posunů, deformační metoda.
7. Matice tuhosti prutu pro tah/tlak a ohyb.
8. Statická kondenzace, pruty typu VV, VK, KV, zjednodušená deformační metoda (ZDM), koncové síly
a momenty na prutu.
9. Lokalizace tuhostí prutů, globální matice tuhosti, vztah matice tuhosti a poddajnosti konstrukce, šikmé pruty.
10. Symetrické konstrukce symetricky a antimetricky zatížené. Příklady krovů, skeletů budov.
11. Křížem pnuté desky a zjednodušené metody jejich řešení.
12. Počítačové řešení pomocí obecné deformační metody program EduBeam, počítačová analý́za konstrukcí, metoda konečných prvků na prutových konstrukcích.
13. Opakování.
Literatura 
[1]  P. Konvalinka et al.: Analýza stavebních konstrukcí - příklady, ČVUT, 2009
[2]  V. Kufner, P. Kuklík: Stavební mechanika 30, ČVUT, 1998
[3]  P. Kuklík, V. Blažek, V. Kufner: Stavební mechanika 40, ČVUT, 2002
[4]  J. Kadlčák, J. Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II., VUTIUM, 2009
[5]  T.H.G. Megson: Structural and Stress Analysis, Elsevier, 2005
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 132PRA v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132PRA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 4. semestr (BA20150400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )