Dynamika dopravních staveb

Kód předmětu: 132YDDS
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Seznámení s problematikou dynamiky dopravních staveb (zejména silničních mostů, železničních mostů a lávek pro chodce). Úvod, historie a stručný přehled problematiky dynamiky dopravních staveb (modální analýza, dynamika systému mostní konstrukce a vozidla), příklady monitorování dynamického chování mostů, experimentální metody využívané pro stanovení osových sil v závěsech a v externích předpínacích kabelech mostů, experimentální řešení problematiky (základní principy, používané snímače, experimentální modální analýza, dynamická zatěžovací zkouška, příklady z praxe (důvod realizace experimentu, jeho uspořádání, výsledky a diskuze), lávky pro pěší (shrnutí problematiky, teoretické řešení problému, experimentální řešení problému, příklady z praxe), teoretické řešení systému mostní konstrukce a vozidla (shrnutí problematiky, příklady z praxe), dynamické účinky větru, ztráta aerodynamické stability konstrukčních prvků a celých konstrukcí.
Obsah 
1.  Úvod, historie a stručný přehled problematiky dynamiky dopravních staveb (modální analýza dynamika systému mostní konstrukce a vozidla).
2.  Experimentální metody využívané pro stanovení dynamických osových sil v závěsech a externích předpínacích kabelech mostů, frekvenční metoda.
3.  Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – základní principy měření kmitání dopravních staveb.
4.  Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – používané snímače pro měření kmitání dopravních staveb.
5.  Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – experimentální modální analýza.
6.  Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – dynamická zatěžovací zkouška.
7.  Lávky pro pěší – shrnutí problematiky, teoretické řešení problému dynamiky lávek pro pěší.
8.  Lávky pro pěší – experimentální řešení problému dynamiky lávek pro pěší.
9.  Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – dynamická analýza železničních mostů podle ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2.
10.  Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – modely mostních objektů, modely nákladních vozidel.
11.  Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – metody využívané k řešení diferenciálních pohybových rovnic dynamického systému mostní konstrukce a pohybující se vozidla.
12.  Dynamické účinky větru, ztráta aerodynamické stability konstrukčních prvků a celých nosných konstrukcí.
Literatura 
[1]  Frýba, L.: Dynamika železničních mostů. Academia, Praha, 1992.
[2]  Polák, M.: Experimentální ověřování konstrukcí 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.
[3]  Frýba, L.: Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením. Academia, Praha, 1989.
[4]  Fischer, O. - Pirner, M.: Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )