Statika v architektuře

Kód předmětu: 132YKPA
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://mech.fsv.cvut.cz/xkpa/

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je především uvést studenta do praxe v navrhování staveb a jejich konstrukčních systémů, nikoliv vyučovat látku, která je již obsahem povinných předmětů studia. Přednášky jsou pojaty volnou formou, prezentují problematiku návrhu kompletních konstrukčních systémů pozemních staveb či inženýrských konstrukcí, a případně pojednávají o principu statické funkce jednotlivých prvků, výhodách a nevýhodách jejich použití, způsobu přenosu zatížení a základním principu jejich posouzení z hlediska únosnosti i použitelnosti. Součástí přednášek jsou prezentace konkrétních staveb, fotodokumentace provádění staveb, vzvané prezentace odborníků z praxe, případně i exkurze na stavbu. Snahou je rozšíření teoretických vědomostí o praktické části zajímavou a netradiční formou. Předmět je rozšířením volitelného předmětu 132XKPA.
Obsah 
1. Úvod do stavebně konstrukčního řešení staveb dle typologie
2. Základní typy konstrukcí a statických schémat, statické působení
3. Prezentace vybraných staveb a jejich stavebně konstrukční rozbor I
4. Diskuze nad studentskými projekty I
5. Principy návrhu stavebně konstrukčních systémů staveb
6. Dostupné informační systémy jako technický nástroj k navrhování
7. Prezentace vybraných staveb a jejich stavebně konstrukční rozbor II
8. Diskuze nad studentskými projekty II
9. Stavebně konstrukční řešení staveb – spodní a vrchní stavba, střechy, apod.
10. Ukázková statická a dynamická analýza vybrané stavby
11. Formální náležitosti a doklady statického posouzení staveb
12. Diskuze nad studentskými projekty III
13. Diskuze nad studentskými projekty IV
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jíra, A. a kol.: Sbírka příkladů pružnosti a pevnosti, ČVUT v Praze, 2020, ISBN: 978-80-01-06810-6, dostupné online: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/7/78/Sbirka_PRPE.pdf
[2]  Jíra, A. a kol.: Sbírka příkladů stavební mechaniky: princip virtuálních sil, silová metoda, deformační metoda, ČVUT v Praze, 2019, ISBN: 978-80-01-06677-5, dostupné online: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/9/9e/Sbirka_prikladu_SNK.pdf
Doporučená literatura:
[3]  Martil, P.: Theory of Structures: Fundamentals Framed Structures, Plates and Shells, Wiley, 2013, ISBN: 978-3-433-02991-6
[4]  Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
[5]  Petříčková, M.: Konstrukce a architektura, Vutium, 2012, ISBN: 978-80-214-4422-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předměty, 4. a 5. semestr (BS20230500_1), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )