Nelineární analýza materiálů a konstrukcí

Kód předmětu: 132YNAK
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Daniel Rypl
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/cgi-bin/homeworks/student/student-identification?course=YNAK

Anotace(semestr B232)
Studenti se seznámí s koncepcí lineární stability a pružnoplastického výpočtu únosnosti. Lineární stabilita - stanovení kritického zatížení, stanovení tvaru vybočení. Analýza konstrukcí podle teorie II. řádu - podmínky rovnováhy na deformované konstrukci, matice počátečních napětí. Pružnoplastická analýza konstrukcí - stanovení mezní únosnosti, stanovení průběhu vnitřních sil na mezi únosnosti, stanovení tvaru kolapsu na mezi únosnosti - statická přírůstková metoda, kinematická metoda. Řešení úloh stability a pružnoplastické analýzy v prostředí víceúčelového programu založeného na MKP.
Obsah 
1. Úvod do stability, Eulerovo kritické břemeno, ekvivalentní příčné zatížení. Příklady řešení stability prutů pro různé typy okrajových podminek.
2. Energetická a Galerkinova metoda stanovení kritického břemene. Úvod do řešení problémů lineární stability v MKP.
3. Řešení problémů lineární stability v MKP, variační formulace, matice počátečních napětí. Aplikace na lineární stabilitu rovinných rámových konstrukcí.
4. Úvod do teorie II. řádu, podmínky rovnováhy na deformované konstrukci, přibližné metody pro stanovení účinků II. řádu. Příklady řešení rovinných rámových konstrukcí dle teorie II. řádu.
5. Úvod do analýzy pružnoplastického stavu konstrukcí. Extremální principy - princip maxima výkonu vnějších sil, princip minima disipačního výkonu. Disipační výkon v plastickém kloubu.
6. Statická přírůstková metoda. Ilustrační príklad.
7. Kinematická metoda. Základní mechanismy, kombinování základních mechanismů. Ilustrační príklad.
8. Příklady výpočtu mezního zatíženi, napjatosti a mechanismu přetváření na mezi únosnosti rovinných rámových konstrukcí s uvážením pouze vlivu ohybových momentů - statická přírůstková metoda, kinematická metoda.
9. Algoritmy řešení nelineárních úloh MKP - teorie.
10. Algoritmy řešení nelineárních úloh MKP - příklady.
11. Řešení pružnoplastické odezvy prutové konstrukce MKP - tvorba modelu.
12. Řešení pružnoplastické odezvy prutové konstrukce MKP - rozbor a vyhodnocení výsledků.
13. Opakování a shrnutí látky předmětu.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Máca J., Konvalinka P.: CAL - doplňkové skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003. ISBN: 80-01-02673-6.
[2]  Jirásek M., Zeman J.: Přetváření a porušování materiálů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006. ISBN: 978-80-01-05064-4.
[3]  Bathe K.J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall, 2006. ISBN:978-0-9790049-0-2.
[4]  Bažant Z.P., Cedolin L.: Stability Of Structures: Elastic, Inelastic, Fracture And Damage Theories, World Scientific Publishing Company, 2010, ISBN:978-9814317030.
Studijní pomůcky:
[5]  ADINA R&D, ADINA Theory and modeling guide.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )