Přetváření a porušování materiálů

Kód předmětu: 132YPRP
Garant předmětu: prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/cgi-bin/homeworks/student/student-identification?course=PRPM

Anotace(semestr )
Viskoelasticita, modely pro dotvarování a smršťování betonu. Teorie plasticity, principy mezní analýzy konstrukcí. Lomová mechanika.
Obsah 
1.  Dotvarování betonu - praktické příklady, dotvarovací zkouška, funkce poddajnosti.
2.  Reologické řetězce, princip superpozice a jeho použití, integrální vztah mezi napětím a deformací. Relaxace, relaxační zkouška a relaxační funkce.
3.  Porovnání modelů pro dotvarování betonu, pravidla pro přepis vztahů odvozených podle pružnosti na vztahy platné pro viskoelastické chování.
4.  Analýza viskoelastických prutových konstrukcí, vliv silových a nesilových účinků.
5.  Pracovní diagramy různých typů materiálů, pružná a plastická deformace. Plastický kloub, přírůstková analýza pružnoplastické prutové konstrukce.
6.  Mezní plastická analýza – věty o dolním a horním odhadu mezního zatížení, statická a kinematická metoda.
7.  Podmínka plasticity, funkce plasticity, základní vztahy pro ideálně pružnoplastický model.
8.  Podmínky plasticity pro izotropní materiály bez vnitřního tření a s vnitřním třením, porovnání s experimentálními daty pro beton a kovy.
9.  Semestrální test.
10.  Sdružený a nesdružený zákon plastického přetváření. Ukázky výpočtů podle plasticity metodou konečných prvků.
11.  Rozložení napětí v okolí kořene trhliny, faktory intenzity napětí, tři základní lomové módy. Kritéria pro šíření trhliny.
12.  Lomová houževnatost a lomová energie. Nelineární zóna v blízkosti kořene trhliny. Rozměrový efekt.
13.  Rezerva.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jirásek, M., Zeman, J.: Přetváření a porušování materiálů, ČVUT, Praha 2006, ISBN 80-01-03555-7.
Doporučená literatura:
[2]  Jirásek, M., Bažant, Z. P.: Inelastic Analysis of Structures, Wiley, Chichester, 2001, ISBN 978-0-471-98716-1.
[3]  Bažant, Z. P., Jirásek, M.: Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures, Springer, 2018, ISBN 978-94-024-1138-6.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr (NM20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )