Betonové konstrukce 3C

Kód předmětu: 133B03C
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Vítek, CSc., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/

Anotace(semestr )
Rozšíření znalostí v oblasti navrhování betonových předpjatých konstrukcí. Seznámení s problematikou speciálních hybridních a tenkostěnných konstrukcí. Moderní materiály a konstrukční řešení pro budoucnost.
Obsah 
1. Prohloubení teoretických znalostí v oblasti předpjatých a speciálních hybridních a tenkostěnných betonových konstrukcí.
2. Základní idea předpjatého betonu, rozdělení napětí v mezním stavu použitelnosti (MSP), přechod do mezního stavu únosnosti (MSÚ), dráha předpínací výztuže a její vliv na namáhání nosníku, materiály, posouzení MSP;
3. Posouzení MSÚ - princip, částečné předpětí;
4. Nesoudržná předpínací výztuž, staticky neurčité konstrukce, momentový doplněk, výpočet, základní vztahy;
5. Objemové změny a jejich vliv na působení konstrukcí, staticky určité a neurčité konstrukce, změna statického systému, dopad na deformace a redistribuci vnitřních sil;
6. Metody výpočtu redistribuce namáhání vlivem objemových změn, silová metoda, relaxační metoda, numerické metody;
7. Konstrukce z předpjatého betonu mimo mostů, prefabrikované prvky, předpjaté stropy, nádrže, ostatní inženýrské konstrukce;
8. Speciální případy vedení předpětí, účinky předpětí na půdorysně zakřivené konstrukce;
9. Lanové a hybridní konstrukce, konstrukce podporované předpínacími kabely
10. Štíhlé betonové konstrukce - specifika působení štíhlých a velmi štíhlých betonových konstrukcí, principy výpočtu, vliv předpětí, vzpěrná délka, normové postupy, obecné numerické metody;
11. Skořepinové konstrukce - základní charakteristika, matematické definování střednicové plochy, příklady použití, metody výstavby, statická analýza
12. Smyk a kroucení - interakce ohybového momentu a posouvající síly, hlavní napětí, účinky svislého a příčného předpětí, základní teorie kroucení, mezní plastická únosnost průřezu;
13. Základní principy navrhování stavebních konstrukcí z UHPC; základní principy dříve platných normových postupů a modelů
14. Shrnutí a opakování probírané látky;
Literatura 
[1]  Předpjaté betonové konstrukce, Jaroslav Navrátil, ISBN 80-214-2649-7;
[2]  Prestressed Concrete, A Fundamental Approach, Edward G. Nawy, ISBN 0-13-149759-6;
[3]  Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ISBN 0-486-42568-1;
[4]  Předané podklady z přednášek a další pomůcky;
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina Obor K Kostrukce pozemních staveb, 1. semestr (NC20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 1. semestr (NC20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )