Betonové a ocelové konstrukce

Kód předmětu: 133BOKO
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~novakjo6/133BOKO.html

Anotace(semestr )
Předmět prohloubí základní znalosti studentů ve vybraných oblastech navrhování betonových, zděných a ocelových konstrukcí. Důraz bude kladen na pochopení principů, praktickou stránku navrhování a seznámení s aktuálními trendy. Probírány budou následující oblasti. Předpjaté betonové konstrukce, skořepinové betonové konstrukce. Bílé vany. Moderní zděné konstrukce. Udržitelnost výstavby betonových a zděných konstrukcí. Navrhování, tvorba dokumentace, provádění a montáž ocelových konstrukcí. Lanové a velkorozponové konstrukce.
Obsah 
1. Předem předpjatý beton: specifika návrhu, řešení detailů, příklady aplikací
2. Dodatečně předpjatý beton v konstrukcích pozemních staveb: specifika návrhu a realizace, příklady aplikací
3. Případová studie návrhu předpjatého prvku s využitím softwarových nástrojů
4. Úvod do problematiky skořepinových konstrukcí a příklady jejich aplikací
5. Bílé vany: postupy pro statický návrh a příklady aplikací
6. Trendy současného vývoje v oblasti zděných konstrukcí
7. Udržitelnost výstavby betonových a zděných konstrukcí
8. Ocelové konstrukce: Kloubové, tuhé a polotuhé spoje, klasifikace styčníků, čepové spoje
9. Kroucení, kombinace namáhání a únava ocelových konstrukcí
10. Ocelové haly s jeřábovou dráhou – nosník dráhy, ztužení, detaily
11. Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí
12. Zásobníky, nádrže, lanové a membránové konstrukce
13. Lešení, výkresová dokumentace, BIM
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Navrátil, Jaroslav: Předpjaté betonové konstrukce. CERM, Brno, 2008. ISBN 978-80-7204-561-7.
[2]  Technická pravidla ČBS 04: směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce. Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2015. ISBN 978-80-903806-9-1.
[3]  Macháček, Josef a Studnička, Jiří: Ocelové konstrukce 2. Vyd. 1. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03174-8.
[4]  Jaspart, Jean-Pierre and Weynand, Klaus: Design of Joints in Steel and Composite Structures. Brussels: ECCS, 2016, ISBN 978-92-9147-132-4.
[5]  Franssen Jean-Marc and Real, Paulo Vila: Fire Design of Steel Structures, 2nd Edition. Berlin: ECCS, 2015, ISBN 978-92-9147-128-7.
Studijní pomůcky:
[6]  Archiv časopisu Beton TKS od roku 2001 do současnosti. https://www.betontks.cz/archiv
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 1. semestr (NC20230101), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )