Nosné konstrukce R - Beton

Kód předmětu: 133NKRB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~tipkamar/vyuka.htm

Anotace(semestr B231)
Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí se zaměřením na provádění staveb a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu stavitelství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).
Obsah 
Zatížení stavebních konstrukcí - terminologie, výpočet a přenos zatížení
Druhy a základní vlastnosti betonu, principy působení železobetonu. Betonové konstrukce. Historie
Výztuž betonových konstrukcí - druhy, vlastnosti, značení. Soudržnost, krytí a kotvení výztuže
Zásady navrhování nosných konstrukcí, principy mezních stavů (MSÚ, MSP), podmínky spolehlivosti
Chování ohýbaných železobetonových prvků, napjatost, příčiny porušení, navrhování, konstrukční zásady
Moment únosnosti - jednostranně a oboustranně vyztužený průřez, T-průřez, obecný průřez
Smykové namáhání železobetonových prvků, způsoby porušení, postup navrhování, smyková výztuž (svislé třmínky), konstrukční zásady
Vyztužování železobetonových desek a trámů, výkresy výztuže
Výkresy tvaru - zásady zakreslování
Železobetonové sloupy a stěny, zásady navrhování, interakční diagram, vyztužování sloupů a stěn, vliv štíhlosti, ovinuté sloupy.
Mezní stavy použitelnosti - podmínky spolehlivosti, zjednodušené metody, ohybová štíhlost
Technologie betonu - složení, výroba, zkoušení. Specifikace betonu


Literatura 
[1]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06508-2.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06916-5.
[3]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
[6]  eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132PRUR
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )