Rekonstrukce a zesilování mostů

Kód předmětu: 133YRZM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~drahomic/

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na problematiku hodnocení existujících masivních mostů, stanovení jejich zatížitelnosti, návrh oprav a zesilování
Obsah 
Předmět je zaměřen na osvětlení základních principů a postupů pro hodnocení existujících masivních mostů, včetně významu a základních metod průzkumných prací. V rámci předmětu jsou diskutovány historické postupy navrhování mostů, včetně základních principů návrhových zatížení a vlastností materiálů. V rámci přednášek jsou prezentovány a diskutovány základní metody a postupy oprav, rekonstrukcí a zesilování stávajících mostů, které jsou následně prakticky ukázány na cvičeních.
Literatura 
[1]  ČSN EN 1990 - Eurokód 0 : Zásady navrhování konstrukcí
[2]  ČSN EN 1991 - Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí (soubor norem)
[3]  ČSN EN 1992 - Eurokód 2 : Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
[4]  ČSN 73 6200 - Mostní názvosloví
[5]  ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů
[6]  ČSN P 73 6213 - Navrhování zděných mostních konstrukcí
[7]  ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací
[8]  ČSN 73 6222 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
[9]  ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí
[10]  Předpis SŽ S5/1 - Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů
[11]  TP200 - Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )