Stabilita a modelování ocelových konstrukcí

Kód předmětu: 134YSMK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~machacek/prednaskyStabilita.htm

Anotace(semestr )
Předmět má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí. V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn. Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutů a prutových soustav. Detailně jsou probrány způsoby zohlednění interakce tlaku s ohybem. Jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu. V závěru jsou shrnuty možné způsoby globální analýzy a posouzení soustav prizmatických prutů i prutů s náběhy a omezení pro přímé řešení konstrukcí.
Obsah 
1. Stabilita a únosnost stěn:
2. Úvod, poučení z havárií konstrukcí. Klasifikace průřezů.
3. Základy teorie boulení. Lineární teorie boulení stěn. Rozdíl v chování prutů a stěn. Imperfekce stěn a výztuh.
4. Nelineární boulení imperfektních stěn.
5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. Vyztužené stěny. Příklad.
6. Tlačené pásy ohýbaných nosníků. Stěny namáhané smykem. Boulení při smyku.
7. Únosnost ve smyku. Lokální namáhání stojin nosníků.
8. Aplikace a interakce boulení ve smyku s namáháním momentem. Namáhání a návrh výztuh stojin a pásů.
9. Stabilita prutových soustav:
10. Způsoby ztráty stability prutu a stanovení únosnosti.
11. Únosnost nosníku vystaveného ztrátě stability, zvláštní případy.
12. Interakce tlaku s ohybem a způsoby posouzení.
13. Metody globální analýzy ocelových prutových konstrukcí.
14. Způsoby řešení prutových konstrukcí podle Eurokódu.
15. Soustavy prutů proměnné výšky. Přímé řešení prutové soustavy.
Literatura 
[1]  Johansson B, Maquoi R, Sedlacek G, Müller C, Beg D. Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-5 "Plated Structural Elements". Luxembourg, OPOCE, 2007. ISSN 1018-5593
[2]  Boissonade, N., Greiner, R., Jaspart, J.-P., Lindner, J. Rules for Member Stability in EN 1993-1-1: Background documentation and design guidelines by TC 8. ECCS, 2006. ISBN 92-9147-000-84
[3]  ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.
[4]  ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5: Boulení stěn. ČNI, 2008.
[5]  Ziemian, R.D. Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 6th ed. Wiley, 2010. ISBN
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )