Tenkostěnné a spřažené konstrukce

Kód předmětu: 134YTSK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti analýzy a návrhu ocelových štíhlých průřezů a prutů vystavených ztrátě stability. Zejména pak ocelovým za studena tvarovaným profilům a specifikům jejich návrhu. Dále předmět rozšiřuje znalosti ocelobetonových konstrukcí zejména o navrhování ocelobetonových sloupů. Poslední část předmětu je věnována využití numerických metod lineární stability pro navrhování štíhlých ocelových prutů a prutových soustav.
Obsah 
1.Stabilita tlačených a ohýbaných stěn, boulení ve smyku a únosnost stojiny při lokálním zatížení
2.Tenkostěnné za studena tvarované profily: Návrhové normy; výroba; materiálové charakteristiky; zvýšení pevnosti vlivem tváření; únosnost v tahu, tlaku, ohybu a při kombinaci namáhání
3.Tenkostěnné za studena tvarované profily: Borcení stojin; posouzení spojitých tenkostěnných vaznic; přípoje
4.Tenkostěnné za studena tvarované profily: Použití ve stavebnictví pro plošné profily, vaznice, paždíky, lehké ocelové skelety a regálové konstrukce; specifické aplikace a konstrukční detaily, navrhování s využitím zkoušek
5.Spřažené ocelobetonové konstrukce: Plechobetonové desky, spojité ocelobetonové nosníky a rámové příčle
6.Spřažené ocelobetonové konstrukce: Ocelobetonové sloupy - tlak a interakce tlaku s ohybem
7. Stabilita prutů a prutových soustav - možné využití numerických metod
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studnička: Ocelobetonové spřažené konstrukce, ČVUT v Praze, 2009, 152 s. (ISBN: 978-80-01-04298-4)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce 10: tenkostěnné profily. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2. vyd., 2002, 129 s. (ISBN: 80-01-02018-5)
Doporučená literatura:
[3]  Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012, 654 s. (ISBN: 9783433029794)
[4]  Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008, 248 s. (ISBN: 978-1-405-16839-7)
[5]  Nethercot: Composite Constructions, Spon Press - Taylor and Francis, 2003, 236 s. (ISBN: 0-415-24662-8)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )