Dynamika geotechnických konstrukcí

Kód předmětu: 135DYGK
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Předmět navazuje na vědomosti získané studenty předmětu Dynamika stavebních konstrukcí. Student se seznámí s určením zatížení geotechnických konstrukcí od přírodní i technické seizmicity, získá přehled o vlastnostech dynamicky zatížených zemin a hornin, včetně postupů určování těchto vlastností. Dále se dále naučí základní postupy posuzování vlivu technické seizmicity a zemětřesení na vybrané geotechnické konstrukce (plošné základy, zárubní a opěrné zdi, násypy, svahy, tunely).
Obsah 
1. Soustavy s jedním stupněm volnosti - analytická řešení, pohybová rovnice
2. Soustavy s konečným počtem stupňů volnosti, Rayleighova metoda,tlumené kmitání
3. Dynamické vlastnosti zemin
4. Zemětřesení, mechanismus zemětřesení, intenzita zemětřesení a riziko zemětřesení
5. Technická seizmicita, seismické zatížení
6. Dynamické účinky strojních zařízení na základy budov
7. Ztekucení zemin, ohodnocení možnosti ztekucení písků pomocí měření in-situ
8. Dynamické zlepšování zemin
9. Interakce zemina - konstrukce při dynamickém zatížení
10. Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - základy,
11. Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - opěrné a zárubní zdi
12. Určení stability svahu při seizmickém zatížení
13. Navrhování podzemních staveb pro seizmické zatížení, potrubí při seizmickém zatížení
Literatura 
[1]  Pruška Jan: Dynamika geotechnických konstrukcí, ČVUT, Praha, 2017
[2]  Máca Jiří a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2015
[3]  Braja M. Das: Principles of Soil Dynamics, Cengage Learning, 2017
[4]  Arnold Verruijt An Introduction to Soil Dynamics, DOI:10.1007/978-90-481-3441-0
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 1. semestr (NK20160102), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina specializace Dopravní stavby a geotechnika, 1. semestr (NK20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )