Geologie

Kód předmětu: 135GEA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=609

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na pochopení základních geologických zákonitostí a principů ve vztahu k architektuře, stavitelství a územnímu plánování. Důraz je dbán na vysvětlení vlivu geologických procesů, a to endogenních i exogenních, na horninové prostředí, a jak geologická situace ovlivňuje navrhování konstrukcí a jejich interakci s horninovým prostředím. Zároveň je věnována pozornost technickým vlastnostem hornin s ohledem na jejich využití v praxi. V neposlední řadě je součástí předmětu stručný exkurz do problematiky degradace stavebního a dekoračního kamene a restaurování a rekonstruování objektů z něj zhotovených.
Obsah 
Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy geologie nutnými pro pochopení stavby Země - globální tektoniky, magmatismu a vulkanismu, horninového cyklu a tektonických poruch. Dále je pozornost věnována základní problematice zemětřesení, vzniku sesuvů a jejich sanace. V rámci předmětu jsou vysvětleny základní principy zvětrávání, vznik krasových jevů a činnost povrchové a podzemní vody. Značná pozornost je věnována problematice podzemní vody, jak mj. s ohledem na typ její hladiny, tak na její chemismus. Snahou je poukázat na nezbytnost reflektovat geologické aspekty v územním plánování a představení geologických map a dalších informačních zdrojů jakožto důležitého nástroje v územním plánování a stavební praxi obecně. Horninám je věnována pozornost rovněž z hlediska surovinového, tzn. z pohledu stavebního a dekoračního materiálu, s čímž souvisí představení technických vlastností hornin a toho, co je ovlivňuje. Zdroje stavebních hornin, restaurování a rekonstrukce objektů z kamene a navrhování konstrukcí z něj jsou rovněž v rámci předmětu diskutovány.
V rámci předmětu jsou rovněž organizovány až dvě nepovinné exkurze za stavebním a dekoračním kamenem Prahy.
Literatura 
[1]  Šajgalík, Čabalová, Schütznerová, Šamalíková, Zeman: Geológia. ALFA, SNTL, Bratislava, Praha, 1986
[2]  Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty. SNTL Praha, 1972
[3]  Schütznerová, Schröfel: Geologie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994
[4]  Tourková: Geologie pro architekty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2012
[5]  Syrový, Ťahan, Tomáš, Volf, Wagner: Kámen v architektuře. SNTL, Praha 1984
[6]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1983
[7]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 135MZA v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135MZA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20190500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )