Geomechanika 2I

Kód předmětu: 135GM2I
Garant předmětu: Ing. Jan Salák, CSc., prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr B232)
Vznik zemin, základní vlastnosti zemin, voda v zemině, pevnostní a deformační vlastnosti zemin a jejich určování, zlepšování vlastností zemin, aplikační úlohy
Obsah 
1. Zemina jako vícefázový systém , vznik zemin Základní charakteristiky. Jílové minerály - jejich dělení a dopad na chování zemin.
2. Zrnitostní složení,Klasifikace zemin a charakteristiky stavu - plasticita, konzistenční meze, konzistence, plasticitní diagram, index relativní hutnosti.
3. Voda v zemině - základní charakteristiky, druhy vody, ovlivnění vlastností zemin, struktura a mikrostruktura. Proudění vody zeminami Darcyho zákon
4. Metody určení filtračního součinitele k, obecná rovnice proudění, proudová síť - sestrojení, využití. Proudový tlak
5. Napětí v zemině, princip efektivních napětí, dráhy napětí, napětí od vlastní tíhy, napětí od vnějšího přitížení, kontaktní napětí.
6. Deformační charakteristiky zemin, - jednoosá a trojosá deformace, odvodněná, neodvodněná, deformační charakteristiky určené in situ, strukturní pevnost.
7. Konsolidace zemin, Terzaghiho teorie jednoosé konsolidace obecnější případy konsolidace.
8. Pevnost zemin, pevnost v tahu, ve smyku, základní rovnice smykové pevnosti, typy smykových zkoušek, smykové parametry zemin.
9. Řešení úloh mechaniky zemin
10. Stabilita svahu, metody přístupu k řešení stability svahumetody zvýšení stability svahu.
11. Zemní tlaky – rozdělení, zemní tlaky na pažené a kotvené konstrukce.
12. Mechanika plošných základů, kritické a mezní zatěžování, princip návrhu a posouzení plochy základu, metody určení mezního zatížení
13. Zhutňování zemin, cíl a mechanismus zhutňování, změna vlastností zemin od míry zhutnění
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1
Doporučená literatura:
[2]  Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8
[3]  Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5
Studijní pomůcky:
[4]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=114
[5]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135GM01
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 135ZSH v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135ZSH
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135ZSVT
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135ZS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20210300), dop. semestr 3 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20210300), dop. semestr 3 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/2024 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL2024), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )