Geomechanika R2

Kód předmětu: 135GM2R
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Vznik zemin, základní vlastnosti zemin, voda v zemině, pevnostní a deformační vlastnosti zemin a jejich určování, zlepšování vlastností zemin, aplikační úlohy
Obsah 
1. Zemina jako vícefázový systém , vznik zemin Základní charakteristiky. Jílové minerály - jejich dělení a dopad na chování zemin.
2. Zrnitostní složení,Klasifikace zemin a charakteristiky stavu - plasticita, konzistenční meze, konzistence, plasticitní diagram, index relativní hutnosti.
3. Voda v zemině - základní charakteristiky, druhy vody, ovlivnění vlastností zemin, struktura a mikrostruktura. Proudění vody zeminami Darcyho zákon
4. Metody určení filtračního součinitele k, obecná rovnice proudění, proudová síť - sestrojení, využití. Proudový tlak
5. Napětí v zemině, princip efektivních napětí, dráhy napětí, napětí od vlastní tíhy, napětí od vnějšího přitížení, kontaktní napětí.
6. Deformační charakteristiky zemin, - jednoosá a trojosá deformace, odvodněná, neodvodněná, deformační charakteristiky určené in situ, strukturní pevnost.
7. Konsolidace zemin, Terzaghiho teorie jednoosé konsolidace obecnější případy konsolidace.
8. Pevnost zemin, pevnost v tahu, ve smyku, základní rovnice smykové pevnosti, typy smykových zkoušek, smykové parametry zemin.
9. Řešení úloh mechaniky zemin
10. Stabilita svahu, metody přístupu k řešení stability svahumetody zvýšení stability svahu.
11. Zemní tlaky – rozdělení, zemní tlaky na pažené a kotvené konstrukce.
12. Mechanika plošných základů, kritické a mezní zatěžování, princip návrhu a posouzení plochy základu, metody určení mezního zatížení
13. Zhutňování zemin, cíl a mechanismus zhutňování, změna vlastností zemin od míry zhutnění
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1
Doporučená literatura:
[2]  Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8
[3]  Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5
Studijní pomůcky:
[4]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=114
[5]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135GM01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )