Zakládání staveb 2

Kód předmětu: 135ZS02
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: externí informace: www.zakladani.cz

Anotace(semestr B232)
Předmět prohlubuje znalosti z předchozího kurzu ZS1. Jedná se o zásady navrhování, rizika spojená se zakládáním staveb, hlubší řešení plošných základů, hlubší řešení hlubinných základů, negativní plášťové tření vrtaných pilot, injektáže (výpočty a provádění), stavební jámy, zlepšování základových půd.
Obsah 
1. Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7), rizika, návrhové situace, metody.
2. Plošné základy, zásady návrhu, zatížení. Mezní stavy. Sedání plošných základů.
3. Hlubinné základy, přehled. Piloty. Zakládání mostů, zásady, příklady z praxe.
4. Osová únosnost osamělých pilot. Zatěžovací zkouška. Negativní plášťové tření.
5. Příčně zatížené piloty, únosnost. Skupiny pilot, statické posouzení.
6. Mikropiloty (ČSN EN 14199). Kotvy (ČSN EN 1537). Technologie, únosnost.
7. Injektáže klasické a tryskové (ČSN EN 12715, 12716). Podzemní stěny (ČSN EN 1538).
8. Stavební jámy. Pažení stavebních jam, technologie.
9. Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí. Zatížení, zemní tlaky, voda.
10. Výpočet pažicích konstrukcí. Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí.
11. Zásady odvodňování stavebních jam. Povrchové a hlubinné odvodňování.
12. Opěrné konstrukce, typy, zatížení, výpočet a posouzení.
13. Zlepšování vlastností základové půdy, metody, příklady použití a návrhu.
Literatura 
[1]  Masopust, Jan.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha 2018, ISBN 978-80-01-05837-4
[2]  Masopust, Jan.: Zakládání staveb 2, ČVUT Praha 2016, ISBN 978-80-01-05938-8
[3]  Masopust, Jan a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb, ČKAIT Praha 2011, ISBN 978-80-87438-10-7
[4]  Masopust, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, ČKAIT Praha 2020, ISBN 978-80-88265-12-2
[5]  
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr (NC20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 2. semestr (NC20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )