Dopravní stavby

Kód předmětu: 136DSA
Garant předmětu: Ing. Michal Uhlík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Úvod do silničního stavitelství, legislativa a předpisy, dělení PK, návrhové prvky trasy, funkce komunikace v závislosti na jejím významu, návrh šířkového uspořádání - extravilán vs. intravilán. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, šířkové uspořádání MK, doprava v klidu, veřejná hromadná doprava a její preference (kolejová i nekolejová), křižovatky, autobusová nádraží. Pěší doprava, přechody pro chodce a místa pro přecházení, obytné a pěší zóny, zóny 30, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava. Zemní těleso, silniční objekty, odvodnění PK, bezpečnostní zařízení na PK. Vozovka (a chodník) - konstrukce, rozdělení, uplatnění, materiály vrstev, návrh dle TP 170, provádění. Projektová dokumentace - přílohy, negativní účinky dopravy.
Obsah 
1. Úvod do silničního stavitelství, komplexnost návrhu a posouzení stavby (bezpečnost, plynulost, životní prostředí, ekonomika), historický vývoj dopravy, legislativa a předpisy, dělení pozemních komunikací (PK), návrhové prvky trasy, šířkové uspořádání silnic a dálnic.
2. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, šířkové uspořádání MK, křižovatky, doprava v klidu (včetně výpočtu).
3. Veřejná hromadná doprava (kolejová i nekolejová) a její preference, metro, autobusové a tramvajové zastávky, autobusová nádraží.
4. Pěší doprava, přechody pro chodce a místa pro přecházení, obytné a pěší zóny, zóny 30, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava.
5. Zemní těleso, silniční objekty, odvodnění PK, bezpečnostní zařízení na PK.
6. Vozovka (a chodník) - konstrukce, rozdělení, uplatnění, materiály vrstev, návrh dle TP 170, provádění.
7. Projektová dokumentace - přílohy, negativní účinky dopravy.
Literatura 
[1]  Sylaby jednotlivých přednášek - studijní pomůcka předávaná elektronicky (v posledním platném znění) studentům.
[2]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[3]  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[4]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel,
[7]  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže,
[8]  ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek
[9]  ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
[10]  TP 103 Navrhování obytných a pěších zón,
[11]  TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na MK,
[12]  TP 170 Navrhování vozovek PK (včetně Dodatku 1),
[13]  TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací,
[14]  TP 218 Navrhování zón 30.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )