Dopravní stavby a územní plánování

Kód předmětu: 136DSUZ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 5+1

Anotace(semestr B231)
Předmět 136DSUZ je tvořen 3 problematikami, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Jedná se o oblast dopravních staveb (pozemní komunikace a kolejová doprava – rozsah 3+1) a oblast urbanismu a územního plánování (rozsah 2+0). Na rozdíl od části silničních staveb a železničních staveb, část územního plánování není zakončena zápočtem. Dopravní stavby – Pozemní komunikace (PK): Úvod do základní terminologie v oblasti pozemních komunikací, historie. Zákon o pozemních komunikacích a navazující legislativní a technické předpisy, jejich dopad do projektování pozemních komunikací. Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Dopravní stavby - Kolejová doprava (KD): Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR, základní prvky železničního svršku. Územní plánování (ÚP): Výuka územního plánování a urbanismu, nástrojů územního plánování a postupů jejich pořízení.
Obsah 
PK:
1. Doprava - rozdělení, základní druhy. Základní předpisy.
2. Návrhové prvky - rychlost, rozhledy, směrové a výškové prvky.
3. Trasa, území, podmínky trasování. Směrové oblouky a přechodnice.
4. Výškové řešení - návrhové podmínky, max. a min. sklony, výškový oblouk.
5. Šířkové uspořádání PK, příčný řez, zemní těleso, odvodnění.
6. Bezpečnostní zařízení na PK - rozdělení, funkce, požadavky.
7. Konstrukční vrstvy - rozdělení, funkce, materiály.
8. Konstrukce vozovky - vstupní údaje, požadavky a návrh skladby dle katalogu.
9. Místní komunikace, dopravní plochy, parkování.
KD:
1. Základní pojmy a názvosloví z oblasti drážní dopravy a kolejových staveb; legislativa týkající se stavby a provozu drah, zákon „o drahách“; železniční přejezdy - jejich zabezpečení a konstrukce.
2.Tramvajová doprava a konstrukce tramvajových tratí. Vliv vozového parku na návrh kolejové infrastruktury; výškové a směrové vedení tramvajových tratí a jejich prostorové uspořádání.
3. Metro. Historický přehled; výškové a směrové vedení tratí metra, uspořádání traťových a staničních tunelů; kolejový svršek na tratích metra.
4. Železniční tratě. Popis železniční sítě v ČR, železniční koridory, výhled výstavby vysokorychlostních tratí, konstrukce železničních tratí - železniční svršek a jeho prvky; výškové a směrové vedení.
ÚP:
- Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni, nástroje územního plánování, orgány územního plánování.
- Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, proces jejich pořízení, obsah dokumentace, jejich cíle, principy.
- Prostředí města, základní definice a pojmy, funkční subsystémy města.
- Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním.
- Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná občanská vybavenost, technická a dopravní infrastruktura.
Literatura 
[1]  PK:
[2]  - Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[3]  - HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[4]  - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[5]  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
[6]  - Prezentace z přednášek pozemních komunikací, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.
[7]  KD:
[8]  - Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část: Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X
[9]  - Prezentace z přednášek zaměřených na kolejovou dopravu, formát pdf, poskytováno přes MS Teams, nebo přes webové stránky katedry.
[10]  ÚP:
[11]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon
[12]  Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
[13]  Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
[14]  Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[15]  Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno (www.uur.cz)
Návaznosti 
Tento předmět může při kontrole studijního plánu nahradit předmět 136DSUP
------
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 136DSUP
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 136DSZP
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 136RPK
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 136SS01 v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 137ZE01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20210400), dop. semestr 4 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20210400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20210400), dop. semestr 4 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20230400), dop. semestr 4 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20230400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )