Dopravní stavby a životní prostředí

Kód předmětu: 136DSZP
Garant předmětu: Ing. Jan Hradil, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky vztahu silniční a kolejové dopravy k životnímu prostředí. Podrobněji je zacílen v oblasti kolejové dopravy na problematiku hluku a protihlukových opatření z pohledu stavebního inženýra. V oblasti silniční dopravy je předmět zaměřen na zklidňování dopravy, řešení obytných a pěších zón, řešení cyklistické dopravy včetně materiálových, technologických a návrhových řešení.
Obsah 
1. Konstrukce železniční trati - těleso konstrukce železniční trati se zaměřením na pražcové podloží, skladbu, vlastnosti, materiál.
2. Hodnocení hluku z dopravy I. část - zvuk, hluk, vibrace, vnímání zvuku, akustické hladiny, sčítání hladin, zdroje zvuku a jejich charakteristika, problematika hluku v dopravě možnosti hodnocení hluku z dopravy.
3. Hodnocení hluku z dopravy II. část - možnosti hodnocení hluku z dopravy, hluková legislativa.
4. Protihluková opatření - aktivní a pasivní PHO, rozdělení dle aplikace PHO, účinnost, realizace.
6. Legislativa, směrové řešení komunikací, zemní práce
7. Místní komunikace a křižovatky
8. Zklidňování dopravy, pěší doprava
9. Obytné a pěší zóny, rozhledové poměry
10. Doprava v klidu, hromadné garáže
11. Dopravní značení, součásti a příslušenství pozemních komunikací
12. Materiály a technologie v silničním stavitelství, diagnostika vozovek pozemních komunikací
13. Negativní vlivy silničních staveb a automobilové dopravy na životní prostředí
Literatura 
[1]  - powerpointové podklady ve složce Teams
[2]  - Platné technické normy ČSN, technické podmínky - viz www.pjpk.cz
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 136DSUZ
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )