Silniční stavby 3D

Kód předmětu: 136S03D
Garant předmětu: Ing. Michal Uhlík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Úvod do městského inženýrství, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce. Doprava v klidu - způsoby řešení, technické parametry a požadavky, hromadné garáže. Autobusové nádraží a autobusové zastávky. Veřejná hromadná doprava a její preference. Pěší a cyklistická doprava. Dopravní značení. Úpravy pro nevidomé a slabozraké, bezbariérové úpravy. Inženýrské sítě.
Obsah 
1. Úvod do městského inženýrství, ukázky příkladů a projektů, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce.
2. Doprava v klidu - úvod, statistiky, způsoby řešení u nás + v zahraničí, technické parametry a požadavky, průzkumy.
3. Doprava v klidu jednotlivé, řadové a hromadné garáže, automatické parkovací systémy
4. Autobusové nádraží, autobusové zastávky - návrh, rozměry, ukázky příkladů, řešení odvodnění.
5. Městská hromadná doprava - druhy, návrh, možnosti řešení, preference MHD.
6. Pěší doprava, požadavky na bezpečnost a kvalitu, přechody pro chodce, místa pro přecházení, obytné zóny, zóny 30
7. Cyklistická doprava - návrh, trendy, systém sdílení jízdních kol, ukázky příkladů řešení cyklistické dopravy v ČR i zahraničí
8. Dopravní značení - svislé i vodorovné, odlišnosti pro město, TP vs. realita
9. Světelné signalizační zařízení - křižovatky a samostatné přechody - návrh a posouzení
10. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - návrh, ukázky správných a špatných řešení.
11. Inženýrské sítě, osvětlení - ukázky druhů inženýrských sítí, jak se značí ve výkresech a jak by se měly navrhovat.
12. Ukázky projektů z praxe, diskuze se studenty o jednotlivých řešeních.
13. Předtermín zkoušky, rezerva za odpadnutí
Literatura 
[1]  Sylaby jednotlivých přednášek a cvičení - studijní pomůcka předávaná elektronicky (v posledním platném znění) studentům.
[2]  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)
[3]  ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)
[4]  ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (05/2007)
[5]  ČSN 73 6425-2 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště (09/2009)
[6]  technické podmínky (TP) viz www.pjpk.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 1. semestr (NK20160102), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina specializace Dopravní stavby a geotechnika, 1. semestr (NK20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )