Silniční stavby 4D

Kód předmětu: 136S04D
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr B232)
Předmět 13604D představuje závěrečný odborný předmět pro studenty, kteří si zvolili zaměření silničních staveb. Předmět prohlubuje v oblasti technologií a technických řešení konstrukcí vozovek dříve získané poznatky a rozšiřuje je o další speciální či jinak specifické technologie. Student se seznámí s klíčovými technologiemi pro asfaltové vozovky, CB vozovky, dlážděné vozovky a vozovky na mostech.
Obsah 
1. Zásady návrhu asfaltových hutněných směsí a systém jakosti pozemních komunikací v ČR (ČSN EN, TKP, TP). Technologické zásady při dopravě, pokládce a hutnění asfaltových hutněných směsí, technologické zásady při dopravě a pokládce litých směsí. Návrhy zhutňovacích sestav.
2. Asfaltové emulze a technologie využívající emulze. Podmínky pro používání postřiků.
3. Technologie recyklace asfaltových vozovek (recyklace za horka, recyklace za studena).
4. Obrusné vrstvy se sníženou hlučností.
5. Nízkoteplotní asfaltové směsi.
6. Asfaltové směsi typu SAL. Vyztužování asfaltových vrstev.
7. Směsi a vrstvy stmelené hydraulickými pojivy, mezerovitý cementový beton. Využívání druhotných materiálů.
8. Technologie cementobetonových vozovek a vlastnosti CB krytů (vč. betonu s obnaženým kamenivem a grinding).
9. Pomalu degradující vozovky, vozovky s dlouhou životností - řešení v oblasti asfaltových směsí (VMT, SMA L apod.).
10. Vozovky na mostech.
11. Dlážděné vozovky.
12. Reologie asfaltových pojiv a směsí.
13. Exkurze na obalovnu či silniční stavbu.
Literatura 
[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[2]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016
[3]  Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[4]  Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006
[5]  Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky - Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004
[6]  Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[7]  Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 2. semestr (NK20160202), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina specializace Dopravní stavby a geotechnika, 2. semestr (NK20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )