Silniční stavby a životní prostředí

Kód předmětu: 136SSZP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je studentům poskytnout bližší poznatky v oblasti environmentálních problematik, které se týkají návrhu, řešení, technologií a materiálové základny silničních staveb s důrazem na aktuální potřeby a trendy, jež zahrnují jak praktické otázky - nakládání s ornicí, záborový elaborát či externality návrhu dopravních staveb, tak i nové přístupy jako je postupný rozvoj uplatňování LCA analýz, přístupy k možnostem hodnocení uhlíkové stopy řešení silničních staveb nebo využívání různých typů alternativních materiálů v rámci aktivního přístupu k cirkulární ekonomice.
Obsah 
1. Stavební materiály používané v silničním stavitelství – charakteristiky, dostupnost, „obnovitelnost“, použití bio-materiálů
2. Recyklace v oblasti silničního stavitelství (technologie, materiály, environmentální charakteristiky)
3. Využívání druhotných surovin v konstrukcích silničních staveb (strusky, popílky, spalovenské strusky, pryž, plasty)
4. Snižování energetické náročnosti technologií silničního stavitelství
5. Problematika znečišťování okolí pozemní komunikace provozem (otěr a generování jemných částic, vliv chemické zimní údržby atp.), způsoby zjišťování a monitoringu
6. Externality u silničních staveb a silniční dopravy (emise a hluková zátěž od dopravy; provozní náklady)
7. Metodiky multikriteriálního hodnocení a aplikace u dopravních staveb
8. Problematika dopravních nehod (monitoring a zaznamenávání, využívání dat při úpravách PK, problematika bezpečnostních auditů a inspekcí)
9. Problematika hluku mezi vozovkou a vozidly (jak se měří, jaká řešení pro snižování hluku – nízkohlučné povrchy)
10. Přístupy a řešení pro sledování uhlíkové stopy, tvorbu LCA a EPD
11. Vozovky s dlouhou životností. Údržba pozemních komunikací jako aspekt prodlužování životnosti
12. Řešení pro zachytávání a hospodaření s vodou v konstrukcích vozovek (systémy drenážních vrstev, možná řešení pro „heat islands“ ve městech apod.)
13. Nakládání s ornicí v kontextu dopravních staveb – základy pedologického průzkumu, principy ochrany půdy, postupy vynětí ze ZPF, základy technické a biologické rekultivace
Literatura 
[1]  Říha, Z.: Doprava a životní prostředí, 2015
[2]  Vyhláška č. 271/2019 Sb.,o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
[3]  Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
[4]  Vyhláška č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
[5]  Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, EKOMONITOR 2009, ISBN 80-86832-42-5
[6]  Máce, V., Melichar, J. a kol.: Metodika kvantifikace externalit z dopravy, 12/2013
[7]  Aplikace multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky, odborná metodika – DHV, ČVUT, 2014
[8]  Metodika bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, Brno, CDV, v.v.i., 2013
[9]  Audit bezpečnosti pozemních komunikací - metodika provádění, Brno, CDV, v.v.i., 2012
[10]  ELVIK R., VAA T.: The Handbook of Road Safety Measures: Elsevier, 2004, ISBN 0 08 044091 6
[11]  Road Safety Manual, Recommendations from the World Road Association PIARC, (Příručka bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, doporučení Světového silničního sdružení PIARC), 2004
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr (NZ20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )