Technologie provádění pozemních komunikací

Kód předmětu: 136TPPK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět 136TPPK představuje rozšiřující odborný předmět pro studenty, kteří si v rámci specializace "Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb" zvolili zaměření dopravních staveb nebo si chtějí prohloubit znalosti v této oblasti. Předmět v oblasti technologií a technických řešení konstrukcí vozovek umožňuje získat rozšíření dříve získaných poznatků a seznamuje studenty s dalšími technologiemi provádění silničních staveb. Student se seznámí s klíčovými technologiemi pro asfaltové vozovky, CB vozovky, dlážděné vozovky a vozovky na mostech.
Obsah 
1.  Zásady návrhu asfaltových hutněných směsí a systém jakosti pozemních komunikací v ČR (ČSN EN, TKP, TP). Technologické zásady při dopravě, pokládce a hutnění hutněných asfaltových směsí, technologické zásady při dopravě a pokládce litých směsí. Návrhy zhutňovacích sestav.
2.  Asfaltové emulze a technologie využívající emulze. Podmínky pro používání postřiků v silničním stavitelství.
3.  Technologie recyklace asfaltových vozovek (recyklace za horka, recyklace za studena). Požadavky na R-materiál.
4.  Obrusné vrstvy se sníženou hlučností.
5.  Nízkoteplotní asfaltové směsi.
6.  Asfaltové směsi typu SAL. Vyztužování asfaltových vrstev.
7.  Směsi a vrstvy stmelené hydraulickými pojivy, mezerovitý beton. Využívání druhotných materiálů.
8.  Technologie cementobetonových vozovek a vlastnosti CB krytů (vč. betonu s obnaženým kamenivem a grinding).
9.  Vozovky s dlouhou životností - uplatňování asfaltových směsí s vylepšenou tuhostí či únavou (VMT, SMA L apod.).
10.  Vozovky na mostech.
11.  Dlážděné vozovky.
12.  Poruchy ve vozovkách a způsoby jejich odstraňování.
13.  Exkurze na obalovnu či stavbu.
Literatura 
[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[2]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016
[3]  Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[4]  Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006
[5]  Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky - Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004
[6]  Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[7]  Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový (NR20230100_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )