Úvod do dopravního stavitelství

Kód předmětu: 136UDST
Garant předmětu: doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr B232)
Předmět je koncipován jako kurz obsahující základní znalosti z dopravního stavitelství. Přednášky jsou rozděleny do dvou částí, a to do silniční (9 přednášek) a železniční (4 přednášky). V silniční části se studenti seznámí se zákonem o pozemních komunikacích a navazujícími legislativními a technickými předpisy, jejich dopadem do projektování pozemních komunikací. Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. V přednáškách věnujících se kolejové dopravě bude uvedena základní terminologie z oblasti kolejové dopravy, návrhové parametry koleje, základní tvary zemního tělesa, skladba železničního svršku a spodku včetně zákona o drahách. Dále budou uvedeny základní návrhové parametry městské kolejové dopravy - tramvaje a metro, historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati a metra. Bude zmíněna interakce kolejové dopravy se životním prostředím. Závěrečná přednáška se bude věnovat železniční geodézii, geodetickým podkladům zajištění prostorové polohy koleje.
Obsah 
1. Doprava - rozdělení, základní druhy. Základní předpisy, zákon o pozemních komunikacích.
2. Návrhové prvky - rychlost, rozhledy, směrové a výškové prvky.
3. Trasa, území, podmínky trasování. Směrové oblouky a přechodnice.
4. Výškové řešení - návrhové podmínky, max. a min. sklony, výškový oblouk.
5. Šířkové uspořádání PK, příčný řez, zemní těleso, odvodnění, bezpečnostní zařízení na PK.
6. Vozovka - rozdělení, druhy, funkce a materiály vrstev, návrh konstrukční skladby vozovky dle katalogu.
7. Místní komunikace, dopravní plochy, parkování.
8. Požadavky na zaměření stávajícího stavu, podklady, monitoring během výstavby, kontrola skutečného provedení.
9. Softwary pro projektování PK, potřebné podklady. BIM v dopravním stavitelství a jeho využití na stavbách.
10. Charakteristiky druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení tras.
11. Příčné uspořádání a vedení tras kolejové dopravy.
12. Konstrukční uspořádání tratí, vysokorychlostní doprava, MHD.
13. Železniční geodézie, geodetické podklady a ekologické aspekty dopravních staveb.
Literatura 
[1]  - Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  - Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN: 978-80-87438-59-6
[3]  - Krejčiříková, H.: Železniční stavby 1, 1. část, skripta, ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[4]  - HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  - Ižvolt, L., Hodas, S., Šestáková, J.: Železničné stavitelstvo 1, kniha, EDIS, Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1122-4
[6]  - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  - ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
[8]  - Prezentace (sylaby) z přednášek, formát pdf, poskytováno přes MS Teams
Návaznosti 
--
Studijní plány 
--