Projekt 2

Kód předmětu: 137PZ02
Garant předmětu: Ing. Lenka Lomoz, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.
Obsah 
1. Možnosti hodnocení hlukové zátěže s pohledu ochrany veřejného zdraví.
2. Náležitosti akustické studie (AS).
3. Predikční software IMMI - podklady pro tvorbu AS.
4. Práce s predikčním softwarem.
5. Práce s predikčním softwarem - konsultace.
6. Akustické měření v terénu - zvukoměr.
7. Postprocessing - práce s naměřenými daty.
8. -12. Tvorba akustické studie - konsultace.
Literatura 
[1]  Věstník MZČR - částka 11 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, 2017
[2]  Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, č.j. 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, SŽDC, 2018
[3]  Enda Murphy, Eoin A. King: Environmental Noise Pollution - Noise mapping, Public Health and Policy, 2nd Edition, ISBN 978-0-12-820100-8, https://doi.org/10.1016/C2019-0-01226-5, 2022
[4]  The Environmental noise directive (END) 2002/49/EC
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )