Ekologické aspekty dopravy

Kód předmětu: 137YEAD
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické).
Obsah 
Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické).
1. Úvod do problematiky hluku. Základní vlastnosti zvuku, hluku, sluchu; vnímání zvuku, rozsah slyšitelnosti, druhy hluku
2. Veličiny pro popis hluku, akustické hladiny a práce s nimi, nejistota měření.
3. Legislativa platná v EU a ČR týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky na zdraví se zaměřením na hlukovou problematiku.
4. Akustická měření, výpočet, predikce, ukázky SW, strategické hlukové mapování.
5. Šíření hluku, vliv překážek, útlum; charakter zdroje hluku: liniový, bodový a plošný.
6. Protihluková opatření - aktivní, pasivní.
7. Přístrojové vybavení – práce s akustickou kamerou – lokalizace zdrojů hluku, Salamandr – přístroj na měření drsnosti a vlnkovitosti kolejnice.
8. Praktické měření akustických hladin zvukoměrnou technikou v terénu.
9. Zpracování naměřených dat do vzorového protokolu z měření.
10. Exkurze – návštěva bezodrazové místnosti FEL – ČVUT v Praze.
11. Zpracování semestrální práce na vybrané téma.
12. Práce s odbornými zahraničními články na dané téma.
13. Prezentace semestrální práce a protokolu z měření, diskuze nad tématy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KREJČIŘÍKOVÁ, H. Železniční stavby 1 / 1. část, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2.
[2]  NOVÝ, R. Hluk a chvění, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2019, ISBN 978-80-01-06554-9.
[3]  Předpis SŽ S4 Železniční spodek, Správa železnic, státní organizace, rok 2020
Doporučená literatura:
[4]  MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ 11/2017, 18.10.2017.
[5]  Zdravotní ústav, NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK: ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0, Ostrava, 2018.
[6]  THOMPSON, D. Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.
[7]  KOTZEN, B., ENGLISH., C. Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )