Kolejové stavby a životní prostředí

Kód předmětu: 137YKSZ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické).
Obsah 
1. Úvod do předmětu - opakování – vliv dopravy na ŽP, druhy hluku, základní vlastnosti zvuku, hluku, vnímání zvuku.
2. Šíření hluku, emise, imise, útlum hladin akustického tlaku
3. Akustické hladiny, váhové filtry, počítání s hladinami
4. Měření hluku z kolejové dopravy, predikce hluku, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z kolejové dopravy
5. Akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, strategické hlukové mapování, akční plány
6. Predikční software, výpočet hlukové zátěže, vstupy
7. Legislativa – zákon, NV + ČSN normy
8. Protihluková opatření 1– aktivní, pasivní, protihlukové stěny - typy, konstrukce, materiál, obklady, požadavky technické, akustické, estetické, ukázky s klady a zápory, předpisy SŽ
9. Protihluková opatření 2 – v konstrukci koleje, kolejové a kolejnicové absorbéry, Antivibrační rohože, předpisy SŽ
10. Akustická kamera a její využití – lokalizace zdrojů hluku
11. Exkurze – návštěva akustické místnosti – Fakulta elektrotechnická v Praze
12. Hluk na VRT
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková, H.: Železniční stavby 1 / 1. část, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2.
[2]  Nový, R.: Hluk a chvění, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2019, ISBN 978-80-01-06554-9.
[3]  Předpis SŽ S4 Železniční spodek, Správa železnic, státní organizace, rok 2020
Doporučená literatura:
[4]  Ministerstvo zdravotnictví: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ 11/2017, 18.10.2017.
[5]  Zdravotní ústav, NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK: ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0, Ostrava, 2018.
[6]  Thompson, D.: Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.
[7]  Kotzen, B., English., C.: Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr (NZ20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )