Železniční stavby 2D

Kód předmětu: 137Z02D
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.
Obsah 
1. Dopravny a stanice, navrhování zhlaví, staniční koleje, návěstidla, číslování kolejí, číslování výhybek.
2. Směrové a sklonové poměry ve stanici, nástupiště a přístup na ně, železniční spodek ve stanici, výpravní budovy, zařízení pro přepravu osob a zavazadel.
3. Spojení a rozvětvení výhybek, geometrie řazení výhybek, výhybky pro vysoké rychlosti.
4. Přepravní a dopravní zařízení na trati, nakládací a vykládací zařízení, kombinovaná přeprava, překladiště.
5. Konstrukční řešení stanic se smíšenou dopravou.
6. Osobní nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží.
7. Tramvajové tratě v ČR, zásady navrhování konstrukce tramvajové tratě, GPK, tramvajové křižovatky a výhybková spojení.
8. Podzemní dráhy – řešení ve velkých aglomeracích, historie, zásady navrhování konstrukce metra, výhybky a výhybková spojení.
9. Příklady staveb a rekonstrukcí tramvajových tratí a tratí metra v ČR i v zahraničí.
10. Vliv kolejové dopravy na životní prostředí, legislativa, šíření hluku, měření hluku, predikce, hlukové mapy, protihluková a antivibrační opatření u kolejových staveb.
11. Železniční přejezdy, vozidla s naklápěcími skříněmi.
12. Mezinárodní smlouvy a dohody ve vazbě na železniční koridory ČR, dohody pro vytváření transevropské železniční sítě, Panevropské dopravní koridory, multimodální koridory.
13. Vysokorychlostní tratě, tratě rychlých spojení, ERTMS.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: -Projektování. ÚNMZ, prosinec 2020.
[2]  Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
Doporučená literatura:
[3]  Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017.
[4]  Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[5]  ČSN 280318: Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, ÚNMZ, březen 2015.
Studijní pomůcky:
[6]  Web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 1. semestr (NK20160102), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Dopravní stavby a geotechnika, 1. semestr (NK20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )