Železniční stavby 2K

Kód předmětu: 137Z02K
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.
Obsah 
1. Dopravny a stanice, navrhování zhlaví, staniční koleje, návěstidla, číslování kolejí, číslování výhybek.
2. Směrové a sklonové poměry ve stanici, nástupiště a přístup na ně, železniční spodek ve stanici, výpravní budovy, zařízení pro přepravu osob a zavazadel.
3. Spojení a rozvětvení výhybek, geometrie řazení výhybek, výhybky pro vysoké rychlosti.
4. Přepravní a dopravní zařízení na trati, nakládací a vykládací zařízení, kombinovaná přeprava, překladiště.
5. Konstrukční řešení stanic se smíšenou dopravou.
6. Osobní nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží.
7. Tramvajové tratě v ČR, zásady navrhování konstrukce tramvajové tratě, GPK, tramvajové křižovatky a výhybková spojení.
8. Podzemní dráhy – řešení ve velkých aglomeracích, historie, zásady navrhování konstrukce metra, výhybky a výhybková spojení.
9. Příklady staveb a rekonstrukcí tramvajových tratí a tratí metra v ČR i v zahraničí.
10. Vliv kolejové dopravy na životní prostředí, legislativa, šíření hluku, měření hluku, predikce, hlukové mapy, protihluková a antivibrační opatření u kolejových staveb.
11. Železniční přejezdy, vozidla s naklápěcími skříněmi.
12. Mezinárodní smlouvy a dohody ve vazbě na železniční koridory ČR, dohody pro vytváření transevropské železniční sítě, Panevropské dopravní koridory, multimodální koridory.
13. Vysokorychlostní tratě, tratě rychlých spojení, ERTMS.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. ÚNMZ, prosinec 2020
Doporučená literatura:
[2]  web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz
[3]  Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017
[4]  ČSN 280318: Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, ÚNMZ, březen 2015
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce, 2. semestr (NK20160201), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Inženýrské konstrukce, 2. semestr (NK20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )