Železniční stavby 1

Kód předmětu: 137ZE01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.
Obsah 
1. Úvod, hlavní údaje o železnici
2. Železniční svršek – typy, z čeho se skládá, zařazení kolejí do řádů
3. Kolejové lože – materiál, vlastnosti, tvar kolejového lože, charakteristiky
4. Vozidlo a kolej – odpory, vzájemné vazby, rozchod, trakce
5. Pražcové podloží – SŽ S4, konstrukce, navrhování, modul přetvárnosti
6. Výhybky
7. Zlepšené zeminy a stabilizace v konstrukci pražcového podloží
8. Spojení a rozvětvení výhybek, řazení výhybek, kolejová zhlaví
9. Geosyntetika v konstrukci pražcového podloží
10. Trasování železnic, sklonové poměry, vytyčování
11. Směrové poměry na trati
12. Základní veličiny pro navrhování (rozchod, rychlostní pásma, převýšení…)
13. Konstrukce železniční trati, úprava svahů, stabilita zemního tělesa
14. Antivibrační rohože, další materiály v konstr. pražcového podloží
15. Průjezdný průřez, abnormální přechodnice
16. Odvodnění v dopravnách, odvodnění železničního tělesa
17. Kolejnice – vývoj, tvary, použití v koleji, namáhání, materiál, zkoušení, ojetí, vady. Kolejnicové styky.
18. Opěrné a zárubní zdi
19. Bezstyková kolej
20. Pražce – rozdělení pražců v koleji, dřevěné pražce, ocelové pražce, betonové pražce – vývoj, typy, tvary, výroba
21. Typy upevnění používané u SŽ, typy upevnění používané v zahraničí
22. Výhybky – geometrie základní části, vytyčovací schéma, kolejový plán, dispoziční výkres, rozdělení výhybek, transformace výhybek
23. Železniční kolej na mostech, dilatační zařízení
24. Upevnění kolejnic – vývoj, typy, rozdělení, vlastnosti, části
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[2]  Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.
[4]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010
Studijní pomůcky:
[5]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[6]  SZ S4 Železniční spodek, 2021
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 136DSUZ
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 137YDPJ
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 137YKZE
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 137YZVT v tomto nebo v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )