Železniční stavby 1

Kód předmětu: 137ZE01
Garant předmětu: doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr B232)
Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.
Obsah 
1. Úvod, hlavní údaje o železnici .Vozidlo a kolej - odpory, vzájemné vazby, rozchod, trakce
2. Železniční svršek - typy, z čeho se skládá, zařazení kolejí do řádů Kolejnice - vývoj, tvary (SŽDC, MHD), použití v koleji (zatížení), namáhání, materiál, zkoušení, ojetí, vady Kolejnice - délky, Kolejnicové styky, princip
3. Pražce - rozdělení pražců v koleji Dřevěné pražce - rozměry, výroba, impregnace, životnost Ocelové pražce, pražce Y; betonové pražce - vývoj, typy, tvary, výztuž, výroba
4. Pražcové podloží - konstrukce, navrhování, StabilizaceTvorba podkladních vrstev, modul přetvárnosti
5. Upevnění kolejnic - vývoj, typy, rozdělení, vlastnosti, části Typy upevnění používané u SŽDC, typy upevnění používané v zahraničí
6. Kolejové lože - materiál, vlastnosti, tvar kolejového lože, charakteristiky vytyčování, Trasování železnic, sklonové poměry
7. Základní veličiny pro navrhování (rozchod, rychlostní pásma, převýšení.)
8. Základní matematické a fyzikální vztahy pro přechodnice, tvary přechodnic, základní vytyčovací prvky
9. Průjezdný průřez, abnormální přechodnice,
10. Opěrné a zárubní zdi Odvodnění v dopravnách, odvodnění železničního tělesa
11. Bezstyková kolej - teorie, výpočet únosnosti koleje - podmínky zřizování, udržování, svařování Železniční kolej na mostech, dilatační zařízení Výhybky - geometrie základní části, vytyčovací schéma, kolejový plán, dispoziční výkres, rozdělení výhybek, transformace výhybek
12. Spojení a rozvětvení výhybek, řazení výhybek, kolejová zhlaví
13. Geosyntetika v konstrukci pražcového podloží
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[2]  Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.
[4]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010
Studijní pomůcky:
[5]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[6]  SZ S4 Železniční spodek, 2021
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 136DSUZ
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 137YDPJ
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 137YKZE
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 137YZVT v tomto nebo v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )