Environmentální hydrologie

Kód předmětu: 141EHY
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm

Anotace(semestr )
Tvorba odtokového procesu v podmínkách biofyzikálního prostředí; energetická bilance a klimatický systém Země; vodní a vodohospodářská bilance; tvorba vodních zdrojů; časové rozdělení odtoku; extrémní hydrologické jevy: povodně a sucho; vliv lidské činnosti na vodní režim povodí a nádrže; globálního klimatu; ekologická stabilita povodí; procesy hodnocení dopadů na prostředí: EIA a SEA.
Obsah 
1. Geneze srážko-odtokového procesu v podmínkách povodí
2. Morfologie povodí, vodního toku a nádrže
3. Ekosystém a chápání ekosystémových aspektů povodí
4. Vztahy mazi povodím a vodní nádrží
5. Základy limnologie
6. Ekologická stabilita povodí a vodního prostředí
7. Meteorologické procesy v přízemní vrstvě atmosféry
8. Doplňování vodních zdrojů (kvantita a kvalita)
9. Vodní a vodohospodářská bilance
10. Časové rozdělení odtoku a protipovodňová ochrana
11. Hydrologická analýza vlivů lidské činnosti
12. Globální klimatická změna
13. Hodnocení dopadů projektových aktivit na kvalitu prostředí
14. Hodnocení envi. vlivu vodohospodářské činnosti
Literatura 
[1]  Aguado, E., Burt, J.E. Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015, ISBN 9780321987303.
[2]  Beven, K.J. Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Wiley-Blackwell, 2012, ISBN 9780470714591.
[3]  Low, J., Míchal, I. Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec n.Č.l., 2003, ISBN80-86386279
[4]  Langhammer, J. Povodně a změny v krajině. Praha: MŽP, 2007.
[5]  Tolasz, R. et al. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a UP, Praha a Olomouc, 2007.
[6]  Ven Te Chow, Maidment, D., Mays, L.. Applied Hydrology, McGraw-Hill, 2013, ISBN 9780071743914.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr (NZ20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )