Hydraulika R

Kód předmětu: 141HYDR
Garant předmětu: Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D., Ing. Tomáš Picek, Ph.D., prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HYAR/default.htm

Anotace(semestr )
V rámci předmětu se student naučí řešit hydraulické problémy a provádět základní hydraulické výpočty spojené se stavební praxí. Řešení jsou prováděna na základě aplikace fyzikálních principů chování tekutin v klidu a za pohybu.
Obsah 
Fyzikální vlastnosti kapalin v hydraulice. Hydrostatika: hydrostatický tlak, přetlak a podtlak, hydraulické stroje, zatížení hydrostatickou silou, plavání a ponor těles. Proudění v potrubí: hydraulický výpočet proudění, vyjádření energetických ztrát, průběh statických tlaků a rychlostí proudění v trubním systému. Čerpání kapalin: hydraulický návrh čerpadla a posouzení funkčnosti soustavy čerpadlo-potrubí, podtlaky a kavitace. Provoz potrubí: silový účinek proudu, hydraulický ráz. Proudění s volnou hladinou: stanovení kapacity koryta, vztah mezi průtokem a hloubkou v korytě toku a částečně plněném uzavřeném profilu stoky, říční a bystřinný režim proudění, průběh hladin. Hydraulika objektů na vodních tocích: výtok otvorem a pod stavidlem, přepad přes přelivy, proudění mostními otvory a propustky. Proudění podzemní vody: řešení průsaků a odvodnění, aplikace pro sypané hráze, studně, zářezy, štoly, drény. Průtok: tvorba, klasifikace a měření průtoku ve stavebních aplikacích.
Literatura 
[1]  HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 11 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-01586-6
[2]  HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 20 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02355-9
[3]  JANDORA, Jan, ŠULC, Jan: Hydraulika. - modul 01. Akademické vydavatelství CERM, Brno. 2007. ISBN 80-72-04512-1
[4]  NALLURI, C., FEATHERSTONE, R. E.: Nalluri & Featherstone''s Civil Engineering Hydraulics. Wiley-Blackwell. 2009. ISBN 978-1-4051-6195-4
[5]  CHADWICK, A.J., MORFETT, J.C.,BORTHWICK, M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. CRC Press. 2013. ISBN 978-0-415-67245-0
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )